Tržnica d.o.o. Osijek

Obavijest o raspisivanju javnog natječajaza izdavanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11), članka 17. do 19. Odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka o davanju u zakup poslovnih  prostora kojima gospodari i upravlja  Grad Osijek (“Službeni glasnik Grada Osijeka” br. 12/11) te članka 5. do 7. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnica d.o.o. Osijek -Povjerenstvo za provođenje natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača objavljuje

 

O B A V I J E S T

o raspisivanju javnog natječaja

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

I.  Izdaju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina poslovni prostori koji se nalaze u poslovnoj zgradi  tržnice u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5ª i  to:

___________________________________________________________________

 BROJ                       POVRŠINA                        DJELATNOST                          POČETNA CIJENA

LOKALA                                                                                                      MJESEČNE ZAKUPNINE / kn

 

     3                    12,30 m2        trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugositeljstva)                                1.913,39

     5                    20,25 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugostiteljstva)                               3.150,09 

   10                    26,60 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugostiteljstva)                               4.137,90         

    7                           1 box                      hladnjača                                         875,06

    8                           1 box                      hladnjača                                         875,06

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA: Na iskazane cijene obračunava se PDV.

Početna cijena mjesečne zakupnine veže se uz protuvrrijednost EUR-a obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora i prati kretanje tecaja.

 

II.   Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete .

         Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema TRŽNICI d.o.o iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.

        Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

        Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

-       za koje iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

-       koji su već stekli pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koji to pravo nisu realizirali iz neopravdanih razloga,

-       s kojim je Tržnica d.o.o. u sporu u svezi s korištenjem poslovnog prostora,

-       pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze,

-        fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze.

    

III.  Ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 5. veljače 2015. godine, u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  - NE OTVARATI”preporučenom poštanskom pošiljkom ili u prijemnom uredu Društva.

        Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu odnosno naziv pravne osobe i adresu njenog sjedišta.

        Ponuda mora sadržavati ponuđeni mjesečni iznos zakupnine  izraženkunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude; oznaku poslovnog prostora (broj lokala) te opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

- original ili presliku dokaza o uplaćenoj jamčevini;

- presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je natjecatelj fizička

   osoba odnosno original ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući

   registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba;

- BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana

- dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke IV. ove Obavijesti

 

          Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu u zasebnoj omotnici te uplatiti jamčevinu.

 

           Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

 

IV.   Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

-       Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)

samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

-     Potvrdu Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih  poslova za

      dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

           Za osobe iz prethodnog stvaka utvrđuje se kao natječajni uvjet uz ponudu priložiti i uvjerenje Republičkog fonda MIORH da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

          Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju kao fizičke osobe i ako to pravo do sada nisu ostvarivali.

           Navedenim osobama koje su nazočne u postupku otvaranja ponuda bit će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da te osobe nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju ili nisu bile nazočne otvaranju ponuda, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

 

V.     U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos.

         U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

       Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem.

       Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku.

 

         

VI.    Svaki ponuditelj obavezen je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine, s PDV-om, na žiro-račun broj IBAN1523600001102301892, poziv na broj: OIB natjecatelja,   u svrhu “jamčevina za sudjelovanje u natječaju za  zakup poslovnog prostora”.

           Jamčevina mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

VII.   Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine, u svrhu NOVČANOG DEPOZITA ZA OSIGURANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE na žiro-račun zakupodavca, naveden u točki VI. ove Obavijesti.

         Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj je obvezan prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

         U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnih stavaka, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VIII.   Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, dana  9. veljače 2015. godine, s početkom u 11,00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni javnom otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika koji mora predati punomoć za zastupanje. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba zastupana po punomoćnika, takva punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

 

IX.    Odluku  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Društva, a bit će pisanim putem dostavljena svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

           Na odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka, koju podnosi Nadzornom odboru Društva.

           Direktor Društva zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, a ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te nema pravo na povrat jamčevine.

            Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, obvezna je u roku 15 dana od dana prijema odluke o izboru, Povjerenstvu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjetaza obavljanje djelatnosti - rješenje o upisu u obrtni registar ili registar trgovačkog suda, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu

            U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine.

            Natječaj se neće ponavljati u slučaju kad netko od ponuditelja odustane od svoje ponude prije postupka otvaranja ponuda, uz pravo povrata jamčevine.

 

X.         Izabrani ponuditelj uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je

dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

             Izabrani ponuditelj je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa na temelju izmjene Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnice d.o.o.

 

XI.      Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed do 15. danamjesecu za tekući mjesec i režijske troškove po ispostavljenim računima.

              Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup.

    

XII.      Daljnje informacije mogu se dobiti u Službi komercijale - osobno ili na telefon 031-213-331, a razgledanje prostora je moguće u roku za predaju ponuda uz prethodnu najavu u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

 

 

 Osijek, 27. siječnja 2015.                                                                 Tržnica d.o.o.

                        

OBAVIJEST

Nakon postupka prikupljanja ponuda za nabavu uredskog materijala, tintitonera i ribona,  kao najpovoljnija izabrana je ponuda DIVmar d.o.o. Osijek., u iznosu od 30.968,79 kn.

Poziv za dostavu ponuda

Ur. broj: 676/14

Osijek, 18. prosinca 2014. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavu ponude

                    za uredski materijal, tinte, tonere i ribone

 

 

        Poštovani,

 

Obzirom da nam je istekao Ugovor o javnoj nabavi za tinte, tonere i riboneplaniramo sklapati novi, objedinivši pri tome i nabavu uredskog materijala, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13 i 143/13) naše trgovačko društvo, kao javni naručitelj, nije obvezno provoditi postupak javne nabave za nabavu robe, s obzirom na procijenjenu vrijednost nižu od 200.000,00 kuna.

 

Prema odredbama internog akta Naručitelja, osiguravatelja za narednu godinu

izabrat ćemo u postupku prikupljanja ponuda od najmanje tri ponuditelja te Vas pozivamo, ukoliko ste zainteresirani,

da nam najkasnije do 22. prosinca 2014. godine, dostavite svoju ponudu prema priloženom troškovniku.

U obzir ćemo uzeti samo cjelovite ponude, a ne i one koje sadrže samo pojedine grupe.

Ponude treba dostaviti u zatvorenim omotnicama s naznakom

Ponuda za nabavu uredskog materijala, tinti, tonera i ribona - ne otvaraj“

 

Otvaranje ponuda obavit će se bez nazočnosti ponuditelja, a obavijest o odabiru bit će objavljena na web stranici Naručitelja, najkasnije 24. prosinca 2014.  godine.

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                 D i r e k t o r

                                                                                       Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

Prilog:

-       ponudbeni list   http://trznica.hr/images/stories/javna_nabava/ponudbeni%20list%20uredski%20materijal.pdf

-       troškovnik   http://trznica.hr/images/stories/javna_nabava/tender%20uredski%20materijal%20tinte.pdf

OBAVIJEST

Nakon postupka prikupljanja ponuda za usluge osiguranja, kao najpovoljnija izabrana je ponuda Euroherc Osiguranja d.d., u iznosu od 28.698,99 kn.

Postupak osiguranja

    TRŽNICA d.o.o.

      O S I J E K

Trg Ljudevita Gaja 5

 

Ur. broj: 656/14

Osijek, 11. prosinca 2014. godine

 

                                                                       SVIM SUDIONICIMA U POSTUPKU

                                                                       PRIKUPLJANJA PONUDA ZA

                                                                       USLUGE OSIGURANJA

 

 

Predmet: POJAŠNJENJE

 

     U roku za dostavu ponuda pozvani sudionici su postavili  upite i zatražili pojašnjenja vezano za:

 

1.    Objekti (kiosci i paviljoni) na adresi Trg bana Josipa Jelačića 14

pojašnjenje kako navedeni objekti izgledaju (montažna gradnja, masivna) i eventualno fotografije istih

2.    Montažno-demontažne kućice, kiosci i štandovi na svim lokacijama tržnica:

a)    popis svih adresa na kojima se kućice, kiosci i štandovi nalaze

b)    broj kućica, kioska i štandova

c)    kako su građene navedene kućice i kiosci, imaju li čvrste temelje, da li su zatvoreni sa svih strana

3.    solarni uređajna kojoj adresi tj. objektu se nalazi solarni uređaj koji je potrebno osigurati

4.    lom strojapopis strojeva koji trebaju biti osigurani od loma i navesti lokaciju gdje se strojevi nalaze

5.    sva oprema, aparati, uređaji na više lokacija

6.    podatke o povijesti šteta sa osnova osiguranja min. unazad dvije godine

7.    osiguranje imovine (osnovni i dopunski rizici: izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi; poplava, bujica i visoka voda) – na koje iznose osiguranja (vrijednost) se traži osiguranje od dopunskih rizika

8.    odobrenje HANFE

9.    podatke oko oznake marke i tipa za službeno vozilo Chevrolet Aveo

 

Slijedom navedenog dajemo sljedeće pojašnjenje:

1.    Objekti (kiosci i paviljoni) na adresi Trg bana Josipa Jelačića 14 (1.638.785,28 kn) su izgrađeni objekti - masivne gradnje

2.    Montažno-demontažne kućice, kiosci i štandovi na svim lokacijama tržnica:

a)    Trg Ljudevita Gaja 5A; Trg bana Josipa Jelačića 14 i Ljudevita Posavskog 9

b)    Trg Ljudevita Gaja 5A – 32 kioska i 40 štandova; Trg bana Josipa Jelačića 14 – 11 kioska i 3 izložbeno-prodajna paviljona; tržnica Retfala – Ljudevita Posavskog 9 – 3 kućice

c)    Kiosci na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 5A polumontažni, bez čvrstih temelja, zatvoreni sa svih strana; kiosci na lokaciji Trg bana Josipa Jelačića 14 su izgrađeni objekti masivne gradnje, a paviljoni su od stakla s čvrstim temeljima, zatvoreni sa svih strana, dok su kućice na lokaciji Ljudevita Posavskog 9 - montažni, bez čvrstih temelja, zatvoreni sa svih strana.

3.    Solarni sustav za zagrijavanje tople potrošne vode nalazi se na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 5A – u sklopu Poslovne zgrade

4.    Lom strojeva – strojevi se nalaze na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 5A, a čine ih: strojevi, aparati i uređaji; dva lifta; 10 ventilatora; mehanizam tendi na južnom dijelu tržnice – prema parku, 22 m dužine; rolo mehanizam i tenda za 40 štandova BRUMAR; instalacije u objektima- rashladni uređaj: kompresor DORIN K750CC-02, 2006.g. ser. 40903040; kompresor DORIN ser. 07021943C; upravljački ormar; isparivačka jedinica sa 3 i 4 motora; vrata hladnjače sa specijalnom bravom (jedna dvokrilna i troja jednokrilna)

5.    Oprema i aparati (uređaji) na svim lokacijama iznosi 4.446.731,00 kn

(zbroj vrijednosti iz točaka 1.2. i 2. podtočka 1.)

6.     povijest šteta sa osnova osiguranja min. unazad dvije godine:

              

2013. godina

Predmet osiguranja

Iznos (kn)

Izo staklo 190x590

366,13

Staklo na rashladnoj vitrini

239,45

Požar kontejnera za papir i ambalažu

                 2.115,00

Smrt radnika od bolesti

               30.000,00

Šteta od odgovornosti

               20.100,00

UKUPNO:                                                        53.820,58

 

  

2014. godina

Predmet osiguranja

Iznos (kn)

El.motor  EBMS4E315-AC08-07

650,86

Izo duplo staklo 5m 90x67

239,72

Izo staklo 60x200

102,57

Staklo armirano 88x59

267,81

El. motor na rampi CAME-NP-75 M170

839,44

Staklo na rashladnoj vitrini

268,62

Elektronska ploča

720,00

UKUPNO:                                                              3.089,02

 

 

7.    osiguranje imovine (osnovni i dopunski rizici: izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi; poplava, bujica i visoka voda):

-     poplava (poplava, bujica i visoka voda) za objekte, građevine i 

      opremu u ukupnom iznosu od 255.555,00 kn

-       izljev vode (izljev vode iz vodovodne i kanalizacijske cijevi) za objekte, građevine i opremu u ukupnom iznosu od 240.555,00 kn

8.    Nije potrebno dostaviti dozvolu HANFE navedenu u Uputama za izradu ponude, jer se ista odnosi na dozvolu za obavljanje poslova obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

9.    Model Vozila Chevrolet Aveo je 1.2. LS

 

         Podsjećamo da je troškovnik sastavni dio dokumentacije za ponudu osiguranja i uvezan u jedinstvenu cjelinu te da su u njemu iskazane sve cijene premija osiguranja po grupama i ukupno te nije predviđena posebna rubrika u ponudbenom listu.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                 Rukovoditeljica Službe pravnih,

                                                                 kadrovskih i općih poslova

                                                                 Ljerka Kujundžić, mag.iur. 

Više članaka...

Stranica 1 od 8

Početak
«
1

Sajam automobila