Tržnica d.o.o. Osijek

Odluka o provođenju licitacije

Na temelju članka 11. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga i odluke Nadzornog odbora sa sjednice održane 25. ožujka 2015. godine TRŽNICA d.o.o. Osijek objavljuje sljedeću

 

 

O D L U K U

o provođenju licitacije radi izdavanja u zakup

prodajnih mjestaobrtničkih klupa

 

 

 

I.

Radi izdavanja u zakup slobodnih prodajnih mjestaOBRTNIČKIH KLUPA broj 19 i 20 koje se nalaze na otvorenom dijelu tržnice Gornji grad u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a (uz park)

dana 14. kolovoza 2015. godine (petak), s početkom u 9,00 sati provest će se javna licitacija uz postavljene klupe prema navedenim uvjetima:

 

 • početna cijena mjesečne zakupnine: 390,00 kn + PDV po jednom prodajnom mjestu

 • u postupku licitacije mogu sudjelovati sve zainteresirane fzičke i pravne osobe ukoliko ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje prodaje navedene robe na klupi;

 • dosadašnji korisnici usluga tržnice ne smiju imati neizmirenih dugovanja prema Tržnici d.o.o. Osijek o čemu moraju priložiti potvrdu;

 • postupak licitacije provodi Povjerenstvo od 3 člana, imenovano od strane Uprave Tržnice d.o.o. Osijek;

 • zainteresirani natjecatelji usmenim putem ističu svoje ponude. U slučaju da ponuđeni iznos dosegne visinu od 1.000,00 kuna, ponuditelj je dužan taj iznos dati u polog Povjerenstvu i tek se potom nastavlja licitacija, s tim da se ovaj postupak ponavlja za svaki daljnjih 1.000,00 kuna.

 

 

II.

Pravo na sklapanje ugovora o zakupu klupe stječe onaj natjecatelj koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponuđeni iznos dužan je uplatiti istog dana na temelju ispostavljenog računa od strane Tržnice d.o.o. kod poslovne banke i uplatnicuovjereni virman priložiti prilikom sklapanja ugovora.

Osim dokaza o uplati izlicitirane mjesečne zakupnine, natjecatelj je obavezan predočiti dokaz da je registriran za obavljanje djelatnosti i to sljedećim dokumentima:

 • Vlasnici obrta – original obrtnice na uvid

  presliku osobne iskaznice

  presliku potpisnog kartona

 • Trgovačka društvapresliku rješenja Trgovačkog suda

  presliku potpi

 • snog kartona

  presliku rješenja o klasifikaciji djelatnosti

 • Zadruge, udruge ili OPGpresliku rješenja o upisu u registar

  presliku osobne iskaznice za ovlaštenu osobu

III.

Ugovori o zakupu klupa sklapaju se na određeno vrijeme u trajanju od 15. kolovoza 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.

 

 

Ukoliko izabrani natjecatelj ne sklopi ugovor najkasnije drugi dan od dana provođenja licitacije, smatrat će se da je odustao od zakupa te će Povjerenstvo ponuditi sklapanje ugovora, uz unaprijed navedene uvjete, sljedećem natjecatelju prema visini ponuđene mjesečne zakupnine i tako redom dok se ne sklopi ugovor pod uvjetom iz točke II. ove Odluke.

 

Natjecatelju koji je dao polog, a odustao od sklapanja ugovora iz neopravdanog razloga, polog se ne vraća.

 

U slučaju da niti jedan natjecatelj ne sklopi ugovor o zakupu, klupa se naknadno može izdati u zakup neposrednom pogodbom.

 

 

IV.

Za dodatne informacije i uvid u raspored prodajnih mjesta zainteresirani se mogu obratiti osobno u Upravu Tržnice d.o.o. OsijekKomercijalna služba ili na telefon 031/213-331.

 

 

Osijek 13.08.2015. Tržnica d.o.o Osijek

 

 

 

 

 

 

Natječaj poslovni prostori

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11), članka 17. do 19. Odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka o davanju u zakup poslovnih  prostora kojima gospodari i upravlja  Grad Osijek (“Službeni glasnik Grada Osijeka” br. 12/11) te članka 5. do 7. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnica d.o.o. Osijek - Povjerenstvo za provođenje natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača objavljuje

 

O B A V I J E S T

o raspisivanju javnog natječaja

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

I.  Izdaju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina poslovni prostori koji se nalaze u poslovnoj zgradi  tržnice u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5ª i  to:

___________________________________________________________________

 BROJ                       POVRŠINA                        DJELATNOST                          POČETNA CIJENA

LOKALA                                                                                                      MJESEČNE ZAKUPNINE / kn

   10                    26,60 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                      (osim ugostiteljstva)                               4.137,90

   11                    26,60 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugostiteljstva)                              4.137,90

   12                    26,60 m2      trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugostiteljstva)                              4.137,90

NAPOMENA: Ukoliko isti zakupnik zakupi sva tri lokala kao cjelinu, početna cijena mjesečne zakupnine se spušta sa 155,56 kn/m2 na 70,00 kn/m2 što za ukupnu površinu od 79,80 m2 iznosi 5.586,00 kuna.     

   21                   17,55 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                        (osim ugostiteljstva)                              2.722,39

   23                   17,55 m2       trgovina na malo prehrambenim

                                                 proizvodima                                                 2.722,39    

    7                           1 box                      hladnjača                                         875,06

    8                           1 box                      hladnjača                                         875,06

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA: Na iskazane cijene obračunava se PDV.

Početna cijena mjesečne zakupnine veže se uz protuvrrijednost EUR-a obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora i prati kretanje tecaja.

 

II.   Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete .

         Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema TRŽNICI d.o.o iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.

        Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

        Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

-       za koje iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

-       koji su već stekli pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koji to pravo nisu realizirali iz neopravdanih razloga,

-       s kojim je Tržnica d.o.o. u sporu u svezi s korištenjem poslovnog prostora,

-       pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze,

-        fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze.

    

III.  Ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 9. srpnja 2015. godine, u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  - NE OTVARATI”preporučenom poštanskom pošiljkom ili u prijemnom uredu Društva.

        Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu odnosno naziv pravne osobe i adresu njenog sjedišta.

        Ponuda mora sadržavati ponuđeni mjesečni iznos zakupnine  izraženkunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude; oznaku poslovnog prostora (broj lokala) te opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

- original ili presliku dokaza o uplaćenoj jamčevini;

- presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je natjecatelj fizička

   osoba odnosno original ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući

   registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba;

- BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana

- dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke IV. ove Obavijesti

 

          Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu u zasebnoj omotnici te uplatiti jamčevinu, osim ukoliko daje ponudu za zakup lokala 10, 11 i 12 kao cjeline.

 

           Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

 

IV.   Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

-       Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)

samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

-     Potvrdu Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih  poslova za

      dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

           Za osobe iz prethodnog stvaka utvrđuje se kao natječajni uvjet uz ponudu priložiti i uvjerenje Republičkog fonda MIORH da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

          Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju kao fizičke osobe i ako to pravo do sada nisu ostvarivali.

           Navedenim osobama koje su nazočne u postupku otvaranja ponuda bit će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da te osobe nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju ili nisu bile nazočne otvaranju ponuda, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

 

V.     U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos.

         U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

       Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem.

       Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku.

 

         

VI.    Svaki ponuditelj obavezen je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine, s PDV-om, na račun broj IBAN1523600001102301892, poziv na broj: OIB natjecatelja,   u svrhu “jamčevina za sudjelovanje u natječaju za  zakup poslovnog prostora”.

           Jamčevina mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

VII.   Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine, u svrhu NOVČANOG DEPOZITA ZA OSIGURANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE na račun zakupodavca, naveden u točki VI. ove Obavijesti.

         Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj je obvezan prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

         U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnih stavaka, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VIII.   Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, dana  13. srpnja 2015. godine, s početkom u 11,00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni javnom otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika koji mora predati punomoć za zastupanje. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba zastupana po punomoćnika, takva punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

 

IX.    Odluku  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Društva, a bit će pisanim putem dostavljena svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

           Na odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka, koju podnosi Nadzornom odboru Društva.

           Direktor Društva zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, a ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te nema pravo na povrat jamčevine.

            Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, obvezna je u roku 15 dana od dana prijema odluke o izboru, Povjerenstvu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjetaza obavljanje djelatnosti - rješenje o upisu u obrtni registar ili registar trgovačkog suda, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu. 

            U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine.

            Natječaj se neće ponavljati u slučaju kad netko od ponuditelja odustane od svoje ponude prije postupka otvaranja ponuda, uz pravo povrata jamčevine.

 

X.         Izabrani ponuditelj uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je

dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

             Izabrani ponuditelj je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa na temelju izmjene Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnice d.o.o.

 

XI.      Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed do 15. dana u  mjesecu za tekući mjesec i režijske troškove po ispostavljenim računima.

              Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup.

    

XII.      Daljnje informacije mogu se dobiti u Službi komercijale - osobno ili na telefon 031-213-331, a razgledanje prostora je moguće u roku za predaju ponuda uz prethodnu najavu u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

 

 

 Osijek, 30. lipnja 2015.                                                                 Tržnica d.o.o.

                        

Natječaj poslovni prostori

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11), članka 17. do 19. Odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka o davanju u zakup poslovnih  prostora kojima gospodari i upravlja  Grad Osijek (“Službeni glasnik Grada Osijeka” br. 12/11) te članka 5. do 7. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnica d.o.o. Osijek - Povjerenstvo za provođenje natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača objavljuje

 

O B A V I J E S T

o raspisivanju javnog natječaja

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

I.  Izdaju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina poslovni prostori koji se nalaze u poslovnoj zgradi  tržnice u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5ª i  to:

___________________________________________________________________

 BROJ                       POVRŠINA                        DJELATNOST                          POČETNA CIJENA

LOKALA                                                                                                      MJESEČNE ZAKUPNINE / kn

   10                    26,60 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                      (osim ugostiteljstva)                               4.137,90

   11                    26,60 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugostiteljstva)                              4.137,90

   12                    26,60 m2      trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugostiteljstva)                              4.137,90

NAPOMENA: Ukoliko isti zakupnik zakupi sva tri lokala kao cjelinu, početna cijena mjesečne zakupnine se spušta sa 155,56 kn/m2 na 70,00 kn/m2 što za ukupnu površinu od 79,80 m2 iznosi 5.586,00 kuna.     

   21                   17,55 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                        (osim ugostiteljstva)                              2.722,39

   23                   17,55 m2       trgovina na malo prehrambenim

                                                 proizvodima                                                 2.722,39    

    7                           1 box                      hladnjača                                         875,06

    8                           1 box                      hladnjača                                         875,06

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA: Na iskazane cijene obračunava se PDV.

Početna cijena mjesečne zakupnine veže se uz protuvrrijednost EUR-a obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora i prati kretanje tecaja.

 

II.   Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete .

         Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema TRŽNICI d.o.o iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.

        Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

        Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

-       za koje iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

-       koji su već stekli pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koji to pravo nisu realizirali iz neopravdanih razloga,

-       s kojim je Tržnica d.o.o. u sporu u svezi s korištenjem poslovnog prostora,

-       pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze,

-        fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze.

    

III.  Ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 9. srpnja 2015. godine, u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  - NE OTVARATI”preporučenom poštanskom pošiljkom ili u prijemnom uredu Društva.

        Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu odnosno naziv pravne osobe i adresu njenog sjedišta.

        Ponuda mora sadržavati ponuđeni mjesečni iznos zakupnine  izraženkunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude; oznaku poslovnog prostora (broj lokala) te opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

- original ili presliku dokaza o uplaćenoj jamčevini;

- presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je natjecatelj fizička

   osoba odnosno original ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući

   registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba;

- BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana

- dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke IV. ove Obavijesti

 

          Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu u zasebnoj omotnici te uplatiti jamčevinu, osim ukoliko daje ponudu za zakup lokala 10, 11 i 12 kao cjeline.

 

           Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

 

IV.   Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

-       Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)

samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

-     Potvrdu Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih  poslova za

      dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

           Za osobe iz prethodnog stvaka utvrđuje se kao natječajni uvjet uz ponudu priložiti i uvjerenje Republičkog fonda MIORH da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

          Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju kao fizičke osobe i ako to pravo do sada nisu ostvarivali.

           Navedenim osobama koje su nazočne u postupku otvaranja ponuda bit će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da te osobe nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju ili nisu bile nazočne otvaranju ponuda, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

 

V.     U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos.

         U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

       Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem.

       Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku.

 

         

VI.    Svaki ponuditelj obavezen je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine, s PDV-om, na račun broj IBAN1523600001102301892, poziv na broj: OIB natjecatelja,   u svrhu “jamčevina za sudjelovanje u natječaju za  zakup poslovnog prostora”.

           Jamčevina mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

VII.   Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine, u svrhu NOVČANOG DEPOZITA ZA OSIGURANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE na račun zakupodavca, naveden u točki VI. ove Obavijesti.

         Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj je obvezan prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

         U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnih stavaka, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VIII.   Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, dana  13. srpnja 2015. godine, s početkom u 11,00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni javnom otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika koji mora predati punomoć za zastupanje. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba zastupana po punomoćnika, takva punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

 

IX.    Odluku  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Društva, a bit će pisanim putem dostavljena svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

           Na odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka, koju podnosi Nadzornom odboru Društva.

           Direktor Društva zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, a ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te nema pravo na povrat jamčevine.

            Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, obvezna je u roku 15 dana od dana prijema odluke o izboru, Povjerenstvu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjetaza obavljanje djelatnosti - rješenje o upisu u obrtni registar ili registar trgovačkog suda, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu. 

            U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine.

            Natječaj se neće ponavljati u slučaju kad netko od ponuditelja odustane od svoje ponude prije postupka otvaranja ponuda, uz pravo povrata jamčevine.

 

X.         Izabrani ponuditelj uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je

dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

             Izabrani ponuditelj je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa na temelju izmjene Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnice d.o.o.

 

XI.      Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed do 15. dana u  mjesecu za tekući mjesec i režijske troškove po ispostavljenim računima.

              Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup.

    

XII.      Daljnje informacije mogu se dobiti u Službi komercijale - osobno ili na telefon 031-213-331, a razgledanje prostora je moguće u roku za predaju ponuda uz prethodnu najavu u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

 

 

 Osijek, 30. lipnja 2015.                                                                 Tržnica d.o.o.

                        

Odluka o provođenju licitacije

Na temelju članka 11. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga i odluke

Nadzornog odbora sa sjednice održane dana 25. ožujka 2015. godine TRŽNICA d.o.o. Osijek objavljuje sljedeću

 

 

O D L U K U

o provođenju licitacije radi izdavanja u zakup

prodajnih mjesta  - obrtničkih klupa

 

 

I.

Radi izdavanja u zakup slobodnih prodajnih mjestaOBRTNIČKIH KLUPA broj 17, 18, 19 i 20 koje se nalaze na otvorenom dijelu tržnice Gornji grad u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a

(uz park) dana 21. svibnja 2015. godine (četvrtak), s početkom u 10,00 sati  provest će se javna licitacija uz postavljene klupe prema navedenim uvjetima:

 

         - početna cijena mjesečne zakupnine: 390,00 kn + PDV po jednom prodajnom mjestu

 

        - u postupku licitacije mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne

           osobe ukoliko ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje prodaje navedene robe

           na klupi;

 

       - dosadašnji korisnici usluga tržnice ne smiju imati neizmirenih dugovanja prema

         Tržnici d.o.o. Osijek o čemu moraju priložiti potvrdu;

 

       - postupak licitacije provodi Povjerenstvo od 3 člana, imenovano od strane Uprave

         Tržnice d.o.o. Osijek;

 

      - zainteresirani natjecatelji usmenim putem ističu svoje ponude. U slučaju da ponuđeni iznos dosegne visinu od 1.000,00 kuna, ponuditelj je dužan taj iznos dati u polog Povjerenstvu i tek se potom nastavlja licitacija, s tim da se ovaj postupak ponavlja za svaki daljnjih 1.000,00 kuna.

      

 

II.

                 Pravo na sklapanje ugovora o zakupu klupe stječe onaj natjecatelj koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

                 Ponuđeni iznos dužan je uplatiti istog dana na temelju ispostavljenog računa od strane Tržnice d.o.o.  kod poslovne banke i uplatnicuovjereni virman priložiti prilikom sklapanja ugovora.

                 Osim dokaza o uplati izlicitirane mjesečne zakupnine, natjecatelj je obvezan predočiti dokaz da je registriran za obavljanje djelatnosti i to sljedećim dokumentima:

-          Vlasnici obrta – original obrtnice na uvid

                           presliku osobne iskaznice

                           presliku potpisnog kartona

-          Trgovačka društvapresliku rješenja Trgovačkog suda

                                        presliku potpisnog kartona

                                        presliku rješenja o klasifikaciji djelatnosti

-          Zadruge, udruge ili OPGpresliku rješenja o upisu u registar

                                                  presliku osobne iskaznice za ovlaštenu osobu

         

 

III.

                  

                 Ugovori o zakupu klupa  sklapaju se na određeno vrijeme u trajanju  od 1. lipnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.                

 

                  Ukoliko izabrani natjecatelj ne sklopi ugovor najkasnije drugi dan od dana

provođenja licitacije, smatrat će se da je odustao od zakupa te će Povjerenstvo ponuditi sklapanje ugovora, uz naprijed navedene uvjete, sljedećem natjecatelju prema visini ponuđene mjesečne zakupnine i tako redom dok se ne sklopi ugovor pod uvjetima iz točke II. ove Odluke.

                 Natjecatelju koji je dao polog, a odustao od sklapanja ugovor iz neopravdanog razloga, polog se ne vraća.

 

                 U slučaju da niti jedan natjecatelj ne sklopi ugovor o zakupu, klupa se naknadno može izdati u zakup neposrednom pogodbom.

                

 

IV.

Za dodatne informacije i uvid u raspored prodajnih mjesta zainteresirani se mogu obratiti osobno u Upravu Tržnice d.o.o. OsijekKomercijalna služba ili na telefon 031/213-331. 

 

 

Osijek, 18.5.2015.                                                                        TRŽNICA d.o.o. Osijek

          

 

Obavijesti dostaviti:

- internet stranica Društva

- oglasne ploče

- info pult

 

 

  

 

 

          

Poziv za dostavu ponuda

DOKUMENTACIJA

za dostavu ponuda u postupku nabave novog službenog vozila putem

financijskog leasinga

 

Evidencijski broj nabave: BV 04/15

 

1. NAZIV JAVNOG NARUČITELJA

Tržnica d.o.o.

Trg Ljudevita Gaja 5

31000 Osijek

OIB 30696088490

MB 3013634

 

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je novo službeno vozilo putem financijskog leasinga, koji odgovara tehničkim značajkama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj dokumentaciji.

 

Financijski leasing:

1. trajanje leasinga: 3 godine (36 mjeseci)

2. s predujmom naknade (učešća – 20%)

3. plaćanje u mjesečnim obrocima po ispostavljenom računu sukladno planu otplate

4. početak otplate: mjesec koji slijedi isporuci predmeta nabave

 

3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ponuditelj je dužan ponuditi i isporučiti predmetnu robu na način da ista odgovara svim

tehničkim uvjetima koji su navedeni u ovom Pozivu.

Kako bi se ponuda smatrala prikladnom ponuđeno vozilo mora zadovoljiti sve traženo iz

obrasca „Tehničke specifikacije“. Ponuditelj je obvezan dostaviti ispunjeni obrazac „Tehničke

specifikacijena način da ispuni kolonu „ponuđeno“, tj, kolonu „primjedba“ ukoliko iste ima.

Kolonu „ponuđeno“ je obvezno ispuniti na način da se na za to predviđeno mjesto (prazna

crta) upišu ponuđene tehničke karakteristike vozila, odnosno da se upiše odgovor „DA“ ili

„NE“, kako je već za koju stavku tehničkih karakteristika traženo. Ponuditelj je obvezan

Naručitelju ponuditi isključivo novo i nekorišteno vozila. Ponuditelj mora u slučaju kvara

osigurati zamjensko vozilo istih tehničkih osobina.

 

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost predmeta nabave - službenog automobila je 110.000,00 kn, bez PDV-a.

5. MJESTO, NAČIN I ROK ISPORUKE VOZILA

Mjesto isporuke vozila je Osijek, sjedište Naručitelja.

Rok isporuke vozila je 30 dana od dana potpisa Ugovora.

 

6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij na kojem Naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena. Najpovoljnija ponuda je ponuda sposobnog ponuditelja s istom vrstom, svojstvima i kvalitetom tražene robe u skladu s pozivom za dostavu ponude, a koja je određena prema najnižoj cijeni.

7. DOKAZI SPOSOBNOSTI

Obvezni razlozi isključenja ponuda

Naručitelj će isključiti ponude ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje:

7.1 Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne

osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više

sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela odnosno za odgovarajuća

kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je

državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta.

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita

u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak

253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak

256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i

ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.),

davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje

utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u

sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

 b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju

(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak

333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne

vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i

davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (″Narodne novine″, broj 110/97., 27/98.,

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,

77/11. i 143/12.)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke ponuditelj u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje

osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija

od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponude na internetskim

stranicama.

Ponuditelji dostavljaju ovaj dokaz u formi izjave prema predlošku koji čini sastavni dio Poziva

za dostavu ponude (Prilog II).

7.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima

odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Za potrebe dokazivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dužan je u ponudi

dostaviti:

a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države

sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od objave

poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ili

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta,

ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave o stanju

duga, ili

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za

zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili

nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s

ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana

objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama, ako se u državi sjedišta

gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili navedeni jednakovrijedni važeći

dokument.

7.3. Ako dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuju postoje li

razlozi isključenja te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskih subjekata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, Naručitelj će radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima

8. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

8.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države svog sjedišta kao dokaz da ima registriranu djelatnost u vezi sa predmetom

nabave. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni,

strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ako se izvod

o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta

gospodarskog subjekta u ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti

izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili Izjava kojom se dokazuje upis u registar ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući

od dana objave poziva za dostavu ponude na internetskim stranicama.

Dokazi se mogu priložiti kao preslike, ovjerene preslike ili u izvorniku, te moraju biti na

hrvatskom jeziku.

8.2. Dokaz o posjedovanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga.

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje odobrenje za obavljanje poslova leasinga

izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno odredbama Zakona o

leasingu (NN 135/2006).

 

NAPOMENA: SVI DOKAZI MOGU SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ ILI

NEOVJERENOJ PRESLICI I SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM JEZIKU ILI

PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA.

 

9. CIJENA PONUDE

 

Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

Cijena je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o leasingu. Ponuditelj dostavlja cijenu

ponude u eurima (EUR). U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti

uračunati svi troškovi i popusti.

 

Cijena ponude bez PDV-a mora sadržavati sve posredne i neposredne troškove i sva

davanja:

 

1. nabavnu cijenu vozila sa svim davanjima do registracije vozila;

2. svu traženu opremu iz obrasca "Tehničke specifikacije vozila";

3. eventualne troškove obrade financijskog leasinga i sve ostale troškove vezane za to;

 

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen

poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene

ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu

predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno

za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Obaveza iskazivanja poreza na dodanu vrijednost ne odnosi se na inozemne ponuditelje,

sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno oporezivanja dobara

pri uvozu prema mjestu odredišta.

Prilikom ispunjavanja Troškovnika ponuditelj je dužan ukupnu cijenu stavke izračunati kao

umnožak količine stavke i cijene stavke.

                     

10. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

 

Korisnik će plaćati račune u mjesečnim obrocima na temelju ispostavljenih računa

odabranog ponuditelja, sukladno ugovorenom razdoblju trajanja financijskog leasinga za

vozilo. Račune za mjesečne leasing obroke odabrani će ponuditelj ispostaviti najranije

posljednji radni dan u mjesecu na koji se račun odnosi. Prvi leasing obrok obračunava se od

prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isporučen objekt leasinga.

Rok plaćanja mjesečnog obroka je 30 dana od dana zaprimanja računa doznakom na eurimaračun ponuditelja.

Uplata učešća i troška obrade odmah po potpisu ugovora o leasingu.

Naručitelj sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji  izračuna efektivne kamatne stope (NN br.66/14) koristi opciju kupnje objekta leasinga nakon isteka   

ugovora o financijskom leasingu pa ponuditelji radi usporedivosti ponude trebaju unijeti

troškovnik iznos od 100,00 EUR-a kao otkupnu vrijednost.

 

11. ROK VALJANOSTI PONUDE

 

Rok valjanosti ponude je najmanje 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponude.

 

12. JEZIK PONUDE

 

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača na hrvatskom jeziku.

 

 

 

13. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

Ponuda treba sadržavati:

a) popunjen Ponudbeni list - potpisan potpisom ovlaštene osobe

b) tražene dokaze sposobnosti

izjava o nekažnjavanju (točka 7.1.)

potvrda porezne uprave o stanju duga (točka 7.2.)

izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra (točka 8.1.)

odobrenje HANFE za obavljanje poslova leasinga (točka 8.2.)

c) ponudbeni troškovnik - izračun financijskog leasinga

d) izjava o karakteristikama financijskog leasinga

e) plan otplate leasinga za ponuđeni predmet nabave putem financijskog leasinga

f) popunjen obrazac „tehničke specifikacije“

 

14. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela koji su sastavni dijelovi ove

dokumentacije, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet

nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i

adresom ponuditelja, nazivom predmeta nabave – nabava novog službenog vozila –

te naznakom ″ne otvaraj″.

 

15. ADRESA DOSTAVE PONUDE I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

 

Ponude se dostavljaju na navedeni naslov:

TRŽNICA d.o.o.

Trg Ljudevita Gaja 5

31000 Osijek

Rok za dostavu ponude je 22. svibnja 2015. godine 12:00 sati kada će ujedno biti i otvaranje

ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati. Ponude koje pristignu

nakon navedenog roka bit će isključene. Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može

dodatnom, pisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude i/ili odustajanje od ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna

ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni i/ili odustajanju od ponude.

 

16. KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I E-MAIL

 

Naziv: Služba financija i računovodstva, rukovoditeljica Ivana Davidović, mag. oec.

            Služba komercijalnih poslova i naplate, voditelj odjela komercijale Neđo Nikolov

Telefon: 031/ 213-330

Fax: 031/213-327

E pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PONUDBENI LIST

 

Predmet nabave: novo službeno vozilo putem financijskog leasinga

Naručitelj: Tržnica d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 5, 31000 Osijek

Odgovorna osoba Naručitelja: mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

 

Naziv ponuditelja:___________________________________________________________

 

Adresa (poslovno sjedište):____________________________________________________

 

OIB:______________________________________________________________________

 

Poslovni (žiro račun):_________________________________________________________

 

Broj računa (IBAN):__________________________________________________________

 

BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke___________________________________________

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE__________________________________

 

Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________

 

E-pošta:___________________________________________________________________

 

Kontakt osoba:______________________________________________________________

 

Tel:_______________________________________________________________________

 

Faks:_____________________________________________________________________

 

PONUDA

 

Broj ponude:__________________________________________________________

 

Datum ponude:________________________________________________________

 

Cijena ponude bez PDV-a:_______________________________________________

 

Iznos PDV-a:__________________________________________________________

 

Cijena ponude s PDV-om:________________________________________________

 

(ime i prezime ovlaštene osobe

                                                                                                                                  ponuditelja, potpis i ovjera)

________________________

I Z J A V A

 

 Kojom ja ______________________________iz __________________________________

                               (ime i prezime)                                                 (adresa stanovanja)

 

 broj osobne iskaznice __________________izdane od _____________________________

 

 kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta

 

__________________________________________________________________________

                                                  (naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

 

__________________________________________________________________________

 pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da

protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena

pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih dijela:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita

u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak

253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak

256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i

ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.),

davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje

utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u

sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju

(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak

333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne

vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i

davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,

77/11. i 143/12.),

 

 

U _____________________,__________ 2015. godine

 

 

(ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)

 

_________________________

 

 

 

 

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

TRAŽENO

PONUĐENO

PRIMJEDBA

Tip motora:

diesel

 

 

Radni obujam:

minimalno 1600 do maksimalno 2000  ccm

 

 

Snaga motora u kW:

minimalno 100/140 (kW/KS) do maksimalno 140/180 (kW/KS)

 

 

Mjenjač:

ručni, min. 5-stupanjski

 

 

Pogon:

pogon na prednje kotače

 

 

Kočnice:

disk kočnice sprijeda i straga

 

 

Euro norma:

min. Euro V.

 

 

Emisija CO2 (g/km):

max. 150

 

 

D I M E N Z I J E   V O Z I L A

Broj sjedala:

5

 

 

Broj vrata:

5

 

 

Kapacitet spremnika za gorivo

minimalno 55 l

 

 

Dužina:

minimalno 4000 mm

 

 

Širina:

minimalno 1700 mm

 

 

Visina:

minimalno 1400 mm

 

 

Obujam prtljažnog prostora:

minimalno 400 l

 

 

O P R E M A   V O Z I L A

Ergonomska sjedala

 

 

Klima uređaj automatski

 

 

Servo upravljač

 

 

ABS, ESP

 

 

Putno računalo Tempomat

 

 

Minimalno 6 zračna jastuka

 

 

Prednja svjetla za maglu

 

 

Senzor za kišu

 

 

Električni podizači prednjih stakala

 

 

Električni podizači stražnjih stakala

 

 

Električno podesiva vanjska zrcala

 

 

Stražnji parking senzori

 

 

Unutarnje ogledalo osjetljivo na svijetlost

 

 

Radio CD s komandama na upravljaču

 

 

Radio,CD, USB

 

 

Centralno daljinsko zaključavanje

 

 

Alu naplatci 16ʺ

 

 

J A M S T V A   Z A   V O Z I L O

Jamstvo za kompletno vozilo

minimalno 5 godine

 

 

                 

 

 

(ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)

________________________

 

TROŠKOVNIK

 

Redni broj

Izračun ukupne vrijednosti nabave

Iznos u EUR

1.

Nabavna vrijednost predmeta leasinga (bez PDV-a)

 

2.

Iznos PDV-a

 

3.

Bruto nabavna vrijednost predmeta leasinga (sa PDV-om)

 

4.

Učešće (20%)

 

5.

Jednokratni trošak obrade

 

6.

Mjesečna rata

 

7.

Iznos mjesečne rate x 36

 

8.

Otkupna vrijednost (100 €)

 

9.

Kamatna stopa

 

10.

Cijena ponude (red.br. 4 + red.br. 5 + red.br. 7 + red.br.8)

 

11.

Iznos PDV-a (na red.br. 9)

 

12.

Ukupna cijena ponude (red.br. 10 + red.br. 11)

 

13.

Ukupna cijena ponude (slovima):

 

 

 

(ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O KARAKTERISTIKAMA FINANCIJSKOG LEASINGA

 

Naziv ponuditelja:____________________________________________________

 

Adresa sjedišta ponuditelja:____________________________________________

 

OIB ponuditelja:_____________________________________________________

 

- Pravni vlasnik predmeta leasinga je davatelj leasinga, a ekonomski vlasnik je korisnik.

- Prijenos vlasništva vrši se automatski nakon otplate zadnje rate. Prilikom isporuke

predmeta leasinga korisniku leasinga ispostavlja se račun za predmet leasinga i

troškove leasinga.

- Ugovor o financijskog leasingu sklapa se na rok od 36 mjeseci

- Korisnik leasinga kao troškove evidentira amortizaciju i troškove vezane uZ ugovor o

financijskom leasingu (kamate, jednokratnu naknadu).

- Korisnik leasinga uplaćuje rate sukladno planu otplate.

- Osnovica obračuna je bruto vrijednost predmeta leasinga. Najmoprimac mjesečno

plaća dio glavnice i kamatu. PDV na neto vrijednost je sadržan u glavnici.

- Za ukupno vrijeme trajanja ugovora o leasingu, primatelj leasinga ima neograničeno

pravo korištenja predmeta leasinga. U dogovoru sa davateljem leasinga primatelj

leasinga ima pravo davanja predmeta leasinga u podnajam trećim osobama.

- Zadani/nepromjenjivi parametri za sve ponuditelje:

• financijski leasing na 36 mjeseci i isključivo za nabavku opisanog vozila

• učešće je 20 % bruto vrijednosti vozila i plaća se po potpisu Ugovora ili najkasnije 15 dana prije komplet isporuke vozila (a po poslanoj obavijesti ponuditelja da je vozilo spremno za isporuku)

• kamatna stopa je promjenjiva i vezana je za tromjesečni EURIBOR

• svi dolje navedeni iznosi, radi jednoobraznosti i mogućnosti usporedbe, prikazuju se u EUR-ima dok se sva plaćanja obveza i rata vrše u kunama obračunato po srednjem tečaju HNB na dan uplate

• davatelj leasinga nema pravo na obračun interkalarne kamate

• administrativni troškovi vezani uz planiranje, izradu odvijanje i koncept ugovora

iznose 0,5 % od ukupnog troška investicije, jednokratni su i plativi odmah po

zaključenju ugovora.

Ponuditelj je dužan ovjeriti navedeni obrazac. Ovjerom ovog priloga Ponuditelj prihvaća gore

zadane parametre.

 

(ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)

___________________________

 

 

U _______________________ dana _______________2015. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više članaka...

Stranica 1 od 10

Početak
«
1