Tržnica d.o.o. Osijek

Poslovni prostori

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11 i 64/15), članka 17. do 19. Odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka o davanju u zakup poslovnih  prostora kojima gospodari i upravlja  Grad Osijek (“Službeni glasnik Grada Osijeka” br. 12/11 i 7/14) te članka 5. do 7. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnica d.o.o. Osijek - Povjerenstvo za provođenje natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača objavljuje

 

O B A V I J E S T

o raspisivanju javnog natječaja

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

I.  Izdaju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina poslovni prostori koji se nalaze u poslovnoj zgradi  tržnice u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5ª i  to:

___________________________________________________________________

 BROJ                       POVRŠINA                        DJELATNOST                          POČETNA CIJENA

LOKALA                                                                                                      MJESEČNE ZAKUPNINE / kn

    9                    26,00 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                      (osim ugostiteljstva)                               4.044,56

   21                   17,55 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                        (osim ugostiteljstva)                             1.905,67

   23                   17,55 m2       trgovina na malo prehrambenim

                                                 proizvodima                                                 1.905,67    

    7                           1 box                      hladnjača                                         875,06

    8                           1 box                      hladnjača                                         875,06

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA: Na iskazane cijene obračunava se PDV.

Početna cijena mjesečne zakupnine veže se uz protuvrrijednost EUR-a obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora i prati kretanje tecaja.

 

II.   Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete .

         Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema TRŽNICI d.o.o iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.

        Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

        Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

-       za koje iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

-       koji su već stekli pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koji to pravo nisu realizirali iz neopravdanih razloga,

-       s kojim je Tržnica d.o.o. u sporu u svezi s korištenjem poslovnog prostora,

-       pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze,

-        fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze.

    

III.  Ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 20. studenog 2015. godine, u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  - NE OTVARATI”preporučenom poštanskom pošiljkom ili u prijemnom uredu Društva.

        Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu odnosno naziv pravne osobe i adresu njenog sjedišta.

        Ponuda mora sadržavati ponuđeni mjesečni iznos zakupnine  izražen u  kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude; oznaku poslovnog prostora (broj lokala) te opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

- original ili presliku dokaza o uplaćenoj jamčevini;

- presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je natjecatelj fizička

   osoba odnosno original ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući

   registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba;

- BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana

- dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke IV. ove Obavijesti

 

          Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu u zasebnoj omotnici te uplatiti jamčevinu. 

          Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

 

IV.   Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

-       Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)

samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

-     Potvrdu Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih  poslova za

      dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

           Za osobe iz prethodnog stvaka utvrđuje se kao natječajni uvjet uz ponudu priložiti i uvjerenje Republičkog fonda MIORH da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

          Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju kao fizičke osobe i ako to pravo do sada nisu ostvarivali.

           Navedenim osobama koje su nazočne u postupku otvaranja ponuda bit će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da te osobe nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju ili nisu bile nazočne otvaranju ponuda, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

 

V.     U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos.

         U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

       Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem.

       Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku.

 

         

VI.    Svaki ponuditelj obavezen je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine, s PDV-om, na račun broj IBAN1523600001102301892, poziv na broj: OIB natjecatelja,   u svrhu “jamčevina za sudjelovanje u natječaju za  zakup poslovnog prostora”.

           Jamčevina mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

VII.   Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine, u svrhu NOVČANOG DEPOZITA ZA OSIGURANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE na račun zakupodavca, naveden u točki VI. ove Obavijesti.

         Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj je obvezan prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

         U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnih stavaka, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VIII.   Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, dana  23. studenog 2015. godine, s početkom u 11,00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni javnom otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika koji mora predati punomoć za zastupanje. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba zastupana po punomoćnika, takva punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

 

IX.    Odluku  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Društva, a bit će pisanim putem dostavljena svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

           Na odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka, koju podnosi Nadzornom odboru Društva.

           Direktor Društva zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, a ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te nema pravo na povrat jamčevine.

            Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, obvezna je u roku 15 dana od dana prijema odluke o izboru, Povjerenstvu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjetaza obavljanje djelatnosti - rješenje o upisu u obrtni registar ili registar trgovačkog suda, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu. 

            U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine.

            Natječaj se neće ponavljati u slučaju kad netko od ponuditelja odustane od svoje ponude prije postupka otvaranja ponuda, uz pravo povrata jamčevine.

 

X.         Izabrani ponuditelj uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je

dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

             Izabrani ponuditelj je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa na temelju izmjene Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnice d.o.o.

 

XI.      Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed do 15. dana u  mjesecu za tekući mjesec i režijske troškove po ispostavljenim računima.

              Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup.

    

XII.      Daljnje informacije mogu se dobiti u Službi komercijale - osobno ili na telefon 031-213-331, a razgledanje prostora je moguće u roku za predaju ponuda uz prethodnu najavu u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

 

 

 Osijek, 10. studeni 2015.                                                                 Tržnica d.o.o.

                       

ODLUKA ZA SEZONSKU PRODAJU BOŽIĆNIH DRVACA

Na temelju članka  11.  Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga,  Nadzorni   odbor

TRŽNICE d.o.o. Osijek, na sjednici održanoj dana  30. listopada 2015. godine, jednoglasno

je donio sljedeću

 

O D L U K U

 O NAČINU IZDAVANJA U ZAKUP PRODAJNIH  MJESTA

 ZA SEZONSKU PRODAJU BOŽIĆNIH DRVACA

 

1.       Prodajna mjesta za prodaju božićnih drvaca izdat će se u zakup na vrijeme od 14. do 24. prosinca 2015. godine, prikupljanjem pisanih ponuda, na lokacijama i po početnim cijenama zakupnine kako slijedi:

                  - tržnica Gornji grad (8 mjestaraspored u prilogu)                        3.000,00 kn + PDV

                  - tržnica Donji grad (1 mjesto)                                                                 2.000,00 kn +PDV

                  - tržnica Retfala (1 mjesto)                                                                       1.000,00 kn +PDV

                  - prostor u Ul.K.Petra Svačića (1 mjesto)                                               1.000,00 kn + PDV

                  - prostor Bosutsko naselje (1 mjesto)                                                    1.000,00 kn + PDV

                  - prostor Retfala (1 mjesto)                                                                      1.000,00 kn + PDV

                

2.       Zainteresirani ponuditelji dužni su svoje ponude dostaviti najkasnije do 4. prosinca 2015. godine do 9,00 sati u zatvorenim omotnicama s naznakom "ponuda na natječaj za  zakup prodajnog     mjesta za prodaju božićnih drvaca - ne otvaraj " i brojčanu oznaku mjesta   za koje se  ponuda  dostavlja.

               Prilog ponudi mora biti:

               - za fizičke osobe - rješenje o upisu u Registar proizvođača božićnih drvaca

               - za pravne osobe- rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar

               - dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini početne cijene

  

      3.      Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju korisnici s neizmirenim dugovanjima prema

                Tržnici d.o.o. Osijek.

 

4.       Javno otvaranje ponuda obavit će se  u dvorani za sastanke Tržnice d.o.o. Osijek, Trg  Ljudevita  Gaja 5, dana 4. prosinca 2015. godine s početkomu 10,00 sati.

              Ukoliko neko od prodajnih mjesta ne bude izdano u zakup na naprijed navedeni način

              moguće ga je izdati naknadno neposrednom pogodbom po početnoj cijeni.

              Natjecatelji čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužni su istog dana uplatiti

              razliku između uplaćene jamčevine i izlicitiranog iznosa zakupa te dodatni polog u visini od

              1.000,00 kn za pokriće troškova čišćenja prodajnog mjesta, ukoliko to zakupnik sam ne učini.

              U slučaju izostanka uplate i potpisa ugovora, smatrat će se da je natjecatelj odustao, bez

              prava  na povrat jamčevine.

              Natjecateljima koji ne ostvare pravo na zakup prodajnog mjesta uplaćena jamčevina se

              vraća.

              Zakupnicima koji nakon isteka važenja ugovora predaju zakupljeno mjesto u potpunosti

              očišćeno, polog se vraća, u protivnom će biti zadržan i njime će se platiti odvoz i zbrinjavanje

              otpada.

 

 

 

5.  Imenuje se Povjerenstvo za provođenje licitacije u sastavu:

                        - Jakov Lovrinčević, predsjednik

                        - Neđo Nikolov, član

                        - Milodrag Opačak, član

                        - Dragan Ljulj, zamjenik člana

 

6.  Ova Odluka objavit će se isticanjem na oglasnim pločama i na internetskim stranicama Društva (www.trznica.hr) na tržnom prostoru.

 

7.  Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefon 031/213-331, e-mail    Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili osobno u Službi komercijale i naplate u sjedištu  Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5.

 

Ur.broj: 462/15                                                                                                              Predsjednik NO

Osijek, 30.10.2015.                                                                                                          mr.sc. Drago Šerić

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Odluka za zakup mjesta za prigodnu prodaju

Na temelju članka 11. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga, Nadzorni odbor

TRŽNICE d.o.o. Osijek, na sjednici održanoj dana  30. listopada 2015. godine, jednoglasno

 je donio sljedeću  

ODLUKA

 O NAČINU IZDAVANJA U ZAKUP MJESTA

 ZA PRIGODNU PRODAJU BOŽIĆNIH UKRASA I DAROVA

NA TRŽNICI GORNJI GRAD

 

1.    Mjesta za prodaju božićnih ukrasa i darova na tržnici Gornji grad u Osijeku izdat će se u zakup na vrijeme  od  1. do 31. prosinca 2015. godine prikupljanjem pisanih ponuda, po početnim cijenama zakupnine za jedno mjesto i rasporedu (skice u prilogu) kako slijedi:

                                             - mjesto broj 1, 2 i 3      – terasa Caffe bar Forum I            1.000,00 kn + PDV

                                             - mjesto broj 4 i 5          – terasa Caffe bar Forum II           1.000,00 kn + PDV

                        

2. Zainteresirani ponuditelji dužni su svoje ponude dostaviti najkasnije do  23. studenog 2015.god.

    do 9,00 satiu zatvorenim omotnicama s naznakom "ponuda na natječaj za zakup prodajnog

    mjesta za prodaju božićnih ukrasa i darova - ne otvaraj " i brojčanu oznaku mjesta  za koje se  

    ponuda  dostavlja.     Prilog ponudi mora biti:

                                                 - rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar

                                                 - dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini početne cijene

3.  Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju ponuditelji s neizmirenim dugovanjima prema

     Tržnici d.o.o. Osijek.

4.  Javno otvaranje ponuda obavit će se  u dvorani za sastanke Tržnice d.o.o. Osijek,

     Trg Ljudevita  Gaja 5, dana 23. studenog 2015. godine s početkomu 10,00 sati.

      Ukoliko neko od prodajnih mjesta ne bude izdano u zakup na naprijed navedeni način,

      moguće ga je izdati naknadno neposrednom pogodbom po početnoj cijeni.

      Natjecatelji čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužni su istog dana uplatiti

      razliku između uplaćene jamčevine i izlicitiranog iznosa zakupa. U slučaju izostanka uplate i   

      potpisa ugovora, smatrat će se da je natjecatelj odustao, bez prava na povrat jamčevine.

      Natjecateljima koji ne ostvare pravo na zakup prodajnog mjesta uplaćena jamčevina se

      vraća.

5.  Imenuje se Povjerenstvo za provođenje licitacije u sastavu:

                        - Jakov Lovrinčević, predsjednik

                        - Neđo Nikolov, član

                        - Milodrag Opačak, član

                        - Dragan Ljulj, zamjenik člana

6.  Ova odluka objavit će se isticanjem na oglasnim pločama i internetskim stranicama Društva    www.trznica.hr.

7. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefon 031/213-331, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili osobno u  Službi komercijale i naplate  Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5.

 

 

Ur.broj: 462-2/15                                                                                                              Predsjednik NO

Osijek, 30.10.2015.                                                                                                          mr.sc. Drago Šerić

Odluka o cijenama i načinu izdavanja

Na temelju članka 11. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga (pročišćeni tekst) od 16. ožujka 2009. godine te članka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Nadzorni odbor TRŽNICE d.o.o. Osijek, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2015. godine,  jednoglasno je donio sljedeću

              

   O  D  L  U  K  U

O CIJENAMA  I NAČINU IZDAVANJA U ZAKUP

PRODAJNIH MJESTA  –  KLUPA I KIOSKA

NA TRŽNICI DONJI GRAD ZA SEZONU 2015/16. GODINE

 

 

I.

A.      Dosadašnji zakupnici prodajnih mjesta –klupa za prodaju voća, povrća i

         cvijeća, uz uvjet da su izmirili sva dugovanja iz dosadašnjeg zakupnog odnosa

         te ispunjavanju formalne uvjete za rad na tržnicama, imaju pravo produljenja

         ugovora – REZERVACIJE koja će se održati dana 18. i 19. rujna 2015.

         godineu vremenu od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek,

         Trg Ljudevita Gaja 5.

 

         Za eventualno preostala slobodna prodajna mjesta provest će se usmena javna

         LICITACIJA dana 25. rujna 2015. godine s početkom u 8,00 sati na tržnom

         prostoru u Osijeku, Trg bana Josipa Jelačića 14.

 

         Cijene godišnjeg zakupa (rezervacije) odnosno početne cijene za licitaciju

         utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kuna + PDV za sva prodajna mjesta.         

         Rezervacija odnosno postignuti iznos na licitaciji može se uplatiti jednokratno,

         prilikom potpisivanja ugovora, ili u dva obroka i to:

-       I. 50% prilikom potpisivanja ugovora i

-       II.50% najkasnije s rokom dospijeća 1. prosinca 2015. godine.

          Ugovori o zakupu klupa sklapaju se na vrijeme od jedne (1) godine.

 

B.     Dosadašnji zakupnici kioska mogu sklopiti ugovor o zakupu NEPOSREDNOM

        POGODBOM na rok od jedne godine, ukoliko nemaju neizmirenih dugovanja

        prema Tržnici d.o.o. Osijek i ispunjavaju formalne uvjete za obavljanje

        djelatnosti, po početnim cijenama mjesečne zakupnine kako slijedi:

                                         - trgovačka djelatnost                 90,00 kn/m2

                                         - ugostiteljska djelatnost          120,00 kn/m2

                                       Na početne cijene obračunava se PDV.

 

Zakupnici – ugostitelji, koji uz zakupljene kioske namjeravaju postaviti terasu i/ili zimski vrt, obvezni su sklopiti ugovor o zakupu tržnog prostora i plaćati zakup prema važećem Pravilniku o cijenama i uvjetima pružanja usluga.

 

Pri sklapanju ugovora zakupnici su dužni priložiti bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika te donijeti original ili presliku obrtnice odnosno rješenja o upisu u sudski registar, osim dosadašnjih zakupnika koji već imaju deponiranu važeću bjanko zadužnicu.

 

Zakupnici kojima važenje ugovora istječe 31. listopada 2015. godine, a u interesu im je nastaviti obavljanje djelatnosti u kiosku, obvezni su sklopiti nove ugovore zaključno do 15. listopada 2015. godine u sjedištu Društva u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5. Ostali zakupnici obvezni su obnoviti ugovore najkasnije 15 dana prije isteka važenja dosadašnjih ugovora prema navedenim uvjetima.

 

Za eventualno preostale slobodne kioske obavit će se LICITACIJA dostavljanjem ponuda u zatvorenim omotnicama,  o čemu će biti izdana pisana obavijest.

 

 

II.

Zadužuje se Uprava TRŽNICE d.o.o. Osijek za donošenje Pravila postupka rezervacije i licitacije i uvjeta sklapanja ugovora o zakupu.

 

Raspored i broj prodajnih mjesta te pravila postupka licitacije i uvjeta sklapanja ugovora o zakupu bit će javno objavljeni isticanjem na oglasnim pločama i internetskoj stranici Društva.

 

----------

 

 

Ur.broj: 372/15

Osijek, 15. rujna 2015. godine

 

 

                                                                                                          Predsjednik NO

                                                                                                        mr.sc. Drago Šerić

 

                                             

Odluka o provođenju licitacije

Na temelju članka 11. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga i odluke Nadzornog odbora sa sjednice održane 25. ožujka 2015. godine TRŽNICA d.o.o. Osijek objavljuje sljedeću

 

 

O D L U K U

o provođenju licitacije radi izdavanja u zakup

prodajnih mjestaobrtničkih klupa

 

 

 

I.

Radi izdavanja u zakup slobodnih prodajnih mjestaOBRTNIČKIH KLUPA broj 19 i 20 koje se nalaze na otvorenom dijelu tržnice Gornji grad u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a (uz park)

dana 14. kolovoza 2015. godine (petak), s početkom u 9,00 sati provest će se javna licitacija uz postavljene klupe prema navedenim uvjetima:

 

 • početna cijena mjesečne zakupnine: 390,00 kn + PDV po jednom prodajnom mjestu

 • u postupku licitacije mogu sudjelovati sve zainteresirane fzičke i pravne osobe ukoliko ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje prodaje navedene robe na klupi;

 • dosadašnji korisnici usluga tržnice ne smiju imati neizmirenih dugovanja prema Tržnici d.o.o. Osijek o čemu moraju priložiti potvrdu;

 • postupak licitacije provodi Povjerenstvo od 3 člana, imenovano od strane Uprave Tržnice d.o.o. Osijek;

 • zainteresirani natjecatelji usmenim putem ističu svoje ponude. U slučaju da ponuđeni iznos dosegne visinu od 1.000,00 kuna, ponuditelj je dužan taj iznos dati u polog Povjerenstvu i tek se potom nastavlja licitacija, s tim da se ovaj postupak ponavlja za svaki daljnjih 1.000,00 kuna.

 

 

II.

Pravo na sklapanje ugovora o zakupu klupe stječe onaj natjecatelj koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

Ponuđeni iznos dužan je uplatiti istog dana na temelju ispostavljenog računa od strane Tržnice d.o.o. kod poslovne banke i uplatnicuovjereni virman priložiti prilikom sklapanja ugovora.

Osim dokaza o uplati izlicitirane mjesečne zakupnine, natjecatelj je obavezan predočiti dokaz da je registriran za obavljanje djelatnosti i to sljedećim dokumentima:

 • Vlasnici obrta – original obrtnice na uvid

  presliku osobne iskaznice

  presliku potpisnog kartona

 • Trgovačka društvapresliku rješenja Trgovačkog suda

  presliku potpi

 • snog kartona

  presliku rješenja o klasifikaciji djelatnosti

 • Zadruge, udruge ili OPGpresliku rješenja o upisu u registar

  presliku osobne iskaznice za ovlaštenu osobu

III.

Ugovori o zakupu klupa sklapaju se na određeno vrijeme u trajanju od 15. kolovoza 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.

 

 

Ukoliko izabrani natjecatelj ne sklopi ugovor najkasnije drugi dan od dana provođenja licitacije, smatrat će se da je odustao od zakupa te će Povjerenstvo ponuditi sklapanje ugovora, uz unaprijed navedene uvjete, sljedećem natjecatelju prema visini ponuđene mjesečne zakupnine i tako redom dok se ne sklopi ugovor pod uvjetom iz točke II. ove Odluke.

 

Natjecatelju koji je dao polog, a odustao od sklapanja ugovora iz neopravdanog razloga, polog se ne vraća.

 

U slučaju da niti jedan natjecatelj ne sklopi ugovor o zakupu, klupa se naknadno može izdati u zakup neposrednom pogodbom.

 

 

IV.

Za dodatne informacije i uvid u raspored prodajnih mjesta zainteresirani se mogu obratiti osobno u Upravu Tržnice d.o.o. OsijekKomercijalna služba ili na telefon 031/213-331.

 

 

Osijek 13.08.2015. Tržnica d.o.o Osijek

 

 

 

 

 

 

Više članaka...

Stranica 1 od 11

Početak
«
1