Tržnica d.o.o. Osijek

Obavijest o cijenama i načinu izdavanja u zakup kioska

Na temelju članka 10. i 11. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga  te odluke Nadzornog odbora TRŽNICE d.o.o. Osijek sa sjednice održane dana    15. rujna 2015. godine, direktor donosi sljedeću

 

O B A V I J E S T

O CIJENAMA I NAČINU IZDAVANJA U ZAKUP KIOSKA

NA TRŽNICI DONJI GRAD U OSIJEKU, Trg bana Josipa Jelačića 14  

 

I.

 

KIOSCI broj 10 i 12, svaki površine 33,20 m2, na lokaciji tržnice na malo Donji grad u Osijeku, Trg bana Josipa Jelačića 14, namijenjeni obavljanju trgovačke, uredske  ili proizvodne djelatnosti, po početnoj cijeni mjesečne zakupnine u visini 2.988,00 kuna + PDV po kiosku, izdat će se u zakup putem LICITACIJEdostavljanjem ponuda u zatvorenoj omotnici.

 

II.

 

U postupku licitacije mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke ili pravne osobe.

Postojeći korisnici usluga tržnice ne smiju imati neizmirenih dospjelih dugovanja prema Tržnici d.o.o. Osijek.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom broja kioska i teksta: „PONUDA ZA ZAKUP KIOSKA – NE OTVARAJ“ .

 

                 Ponuda mora sadržavati:

 - puni naziv i sjedište/ ime i prezime i adresa te OIB ponuditelja;

 - opis djelatnosti koja će se u prostoru obavljati i

 - ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (nominalni netto iznos, bez PDV-a),

 

                 Uz ponudu se obvezno dostavlja:

-       preslik dokaza o formalnim uvjetima za obavljanje djelatnosti (izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra)

 -    BON-2/SOL-2 ne stariji od 30 dana (original)

 -    preslik osobne iskazniceza ponuditelje fizičke osobe

 

Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik, s tim da moraju biti zaprimljene najkasnije jedan sat prije otvaranja ponuda, jer će se, u protivnom, smatrati nepravodobno pristiglim i neće se razmatrati.

 

III.

 

Javno otvaranje ponuda provest će se  12. siječnja_2016. godine u 10,30 sati u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, a postupku otvaranja mogu nazočiti ponuditelji osobno, zakonski predstavnici ili opunomoćenici ponuditelja.

 

IV.

 

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo imenovano od strane Uprave trgovačkog društva. Povjerenstvo će prilikom otvaranja ponuda izvršiti uvid u knjigovodstvenu evidenciju radi provjere stanja duga za ponuditeljedosadašnje korisnike usluga tržnice.

Ponuditelj koji ispunjava sve tražene uvjete te ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine, stječe pravo na sklapanje ugovora o zakupu na rok od jedne (1) godine. U slučaju istovjetnih ponuda, pravo na sklapanje ugovora stječe onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

Ukoliko pravo na sklapanje ugovora stekne ponuditeljfizička osoba,  obvezan je u roku 15 dana od dana donošenja odluke o dodjeli predočiti dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti.

Ugovor se mora zaključiti najkasnije u roku tri (3) dana nakon pravomoćnosti odluke o davanju u zakup najpovoljnijem ponuditelju, u protivnom, pravo na sklapanje ugovora stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

 

                             

V.

 

Kiosci se mogu razgledati u razdoblju trajanja roka za dostavu ponuda, svakog radnog dana, uz prethodnu najavu na tel. 031/213-331.

Na isti broj telefona ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript mogu se dobiti dodatne informacije.

 

   

Ur. broj: 588/15

Osijek, 30.12.2015.

                                                                                       D i r e k t o r

                                                                             Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

Oglas poslovni prostori

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11 i 64/15), članka 17. do 19. Odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka o davanju u zakup poslovnih  prostora kojima gospodari i upravlja  Grad Osijek (“Službeni glasnik Grada Osijeka” br. 12/11 i 7/14) te članka 5. do 7. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnica d.o.o. Osijek - Povjerenstvo za provođenje natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača objavljuje

 

O B A V I J E S T

o raspisivanju javnog natječaja

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

I.  Izdaju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina poslovni prostori: ___________________________________________________________________

 BROJ                       POVRŠINA                        DJELATNOST                          POČETNA CIJENA

LOKALA                                                                                                      MJESEČNE ZAKUPNINE / kn

Upravna zgrada Tržnice d.o.o. u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

    2                      27,00 m2         frizerski i/ili kozmetički salon                   1.890,00

Poslovna zgrada tržnice na malo u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a                         

    8                        1 box                  hladnjača za meso                                875,06

    9                    26,00 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                      (osim ugostiteljstva)                              3.640,10

  46                    15,00 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugostiteljstva)                             2.333,40

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA: Na iskazane cijene obračunava se PDV.

Početna cijena mjesečne zakupnine veže se uz protuvrrijednost EUR-a obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora i prati kretanje tecaja.

 

II.   Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete .

         Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema TRŽNICI d.o.o iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.

        Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

        Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

 • za koje iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

 • koji su već stekli pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koji to pravo nisu realizirali iz neopravdanih razloga,

 • s kojim je Tržnica d.o.o. u sporu u svezi s korištenjem poslovnog prostora,

 • pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze,

 •  fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze.

      

  III.  Ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno sa 16. prosinca 2015. godine, u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  - NE OTVARATI”preporučenom poštanskom pošiljkom ili u prijemnom uredu Društva.

          Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu odnosno naziv pravne osobe i adresu njenog sjedišta.

          Ponuda mora sadržavati ponuđeni mjesečni iznos zakupnine  izražen u  kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude; oznaku poslovnog prostora (broj lokala) te opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

  Uz ponudu je potrebno priložiti:

  - original ili presliku dokaza o uplaćenoj jamčevini;

  - presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je natjecatelj fizička

     osoba odnosno original ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući

     registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba;

  - BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana

  - dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke IV. ove Obavijesti

   

            Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu u zasebnoj omotnici te uplatiti jamčevinu. 

            Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

   

  IV.   Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

 • Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)

  samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

  -     Potvrdu Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih  poslova za

        dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

             Za osobe iz prethodnog stvaka utvrđuje se kao natječajni uvjet uz ponudu priložiti i uvjerenje Republičkog fonda MIORH da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

            Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju kao fizičke osobe i ako to pravo do sada nisu ostvarivali.

             Navedenim osobama koje su nazočne u postupku otvaranja ponuda bit će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da te osobe nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju ili nisu bile nazočne otvaranju ponuda, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

   

  V.     U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos.

           U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

         Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem.

         Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku.

   

           

  VI.    Svaki ponuditelj obavezen je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine, s PDV-om, na račun broj IBAN1523600001102301892, poziv na broj: OIB natjecatelja,   u svrhu “jamčevina za sudjelovanje u natječaju za  zakup poslovnog prostora”.

             Jamčevina mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

  Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

   

  VII.   Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine, u svrhu NOVČANOG DEPOZITA ZA OSIGURANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE na račun zakupodavca, naveden u točki VI. ove Obavijesti.

           Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj je obvezan prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

           U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnih stavaka, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

   

  VIII.   Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, dana  18. prosinca 2015. godine, s početkom u 11,00 sati.

  Ponuditelji imaju pravo biti nazočni javnom otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika koji mora predati punomoć za zastupanje. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba zastupana po punomoćnika, takva punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

   

  IX.    Odluku  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Društva, a bit će pisanim putem dostavljena svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

             Na odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka, koju podnosi Nadzornom odboru Društva.

             Direktor Društva zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

              Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, a ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te nema pravo na povrat jamčevine.

              Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, obvezna je u roku 15 dana od dana prijema odluke o izboru, Povjerenstvu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjetaza obavljanje djelatnosti - rješenje o upisu u obrtni registar ili registar trgovačkog suda, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu. 

              U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine.

              Natječaj se neće ponavljati u slučaju kad netko od ponuditelja odustane od svoje ponude prije postupka otvaranja ponuda, uz pravo povrata jamčevine.

   

  X.         Izabrani ponuditelj uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je

  dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

               Izabrani ponuditelj je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa na temelju izmjene Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnice d.o.o.

   

  XI.      Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed do 15. dana u  mjesecu za tekući mjesec i režijske troškove po ispostavljenim računima.

                Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup.

      

  XII.      Daljnje informacije mogu se dobiti u Službi komercijale - osobno ili na telefon 031-213-331, a razgledanje prostora je moguće u roku za predaju ponuda uz prethodnu najavu u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

   

   

   Osijek, 7. prosinca 2015.                                                                 Tržnica d.o.o.

                          

Zakup klupa

Na temelju članka 11. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga i odluke Nadzornog odbora sa sjednice održane 25. ožujka 2015. godine TRŽNICA d.o.o. Osijek objavljuje sljedeću

 

 

O D L U K U

o provođenju licitacije radi izdavanja u zakup

prodajnih mjestaklupe za prodaju voća i povrća

 

 

I.

Radi izdavanja u zakup slobodnih prodajnih mjestaZELENIH KLUPA koje se nalaze na otvorenom dijelu tržnice Gornji grad u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a dana 30. studenoga 2015. godine (ponedjeljak), s početkom u 09,00 sati provest će se javna licitacija uz postavljene klupe prema navedenim uvjetima:

 

 • početna cijena godišnje zakupnine po jednom prodajnom mjestu:

  - SEKTOR B - klupa broj 71A: 3.200,00 + PDV

          - SEKTOR B - klupa broj 77A: 4.000,00 + PDV

 

 • u postupku licitacije mogu sudjelovati sve zainteresirane fzičke i pravne osobe ukoliko ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje prodaje navedene robe na klupi;

   

 • dosadašnji korisnici usluga tržnice ne smiju imati neizmirenih dugovanja prema Tržnici d.o.o. Osijek o čemu moraju priložiti potvrdu;

   

 • postupak licitacije provodi Povjerenstvo od 3 člana, imenovano od strane Uprave Tržnice d.o.o. Osijek;

   

 • zainteresirani natjecatelji usmenim putem ističu svoje ponude. U slučaju da ponuđeni iznos dosegne visinu od 10.000,00 kuna, ponuditelj je dužan taj iznos dati u polog Povjerenstvu i tek se potom nastavlja licitacija, s tim da se ovaj postupak ponavlja za svaki daljnjih 10.000,00 kuna.

 

II.

Pravo na sklapanje ugovora o zakupu klupe stječe onaj natjecatelj koji ponudi najviši iznos godišnje zakupnine.

Ponuđeni iznos dužan je uplatiti istog dana na temelju ispostavljenog računa od strane Tržnice d.o.o. kod poslovne banke i uplatnicuovjereni virman priložiti prilikom sklapanja ugovora.

Osim dokaza o uplati izlicitirane mjesečne zakupnine, natjecatelj je obavezan predočiti dokaz da je registriran za obavljanje djelatnosti i to sljedećim dokumentima:

 • Vlasnici obrta – original obrtnice na uvid

  presliku osobne iskaznice

  presliku potpisnog kartona

 • Trgovačka društvapresliku rješenja Trgovačkog suda

  presliku potpisnog kartona

  presliku rješenja o klasifikaciji djelatnosti

   

 • Zadruge, udruge ili OPGpresliku rješenja o upisu u registar

  presliku osobne iskaznice za ovlaštenu osobu

   

   

   

III.

Ugovori o zakupu klupa sklapaju se na određeno vrijeme u trajanju od 01. prosinca 2015. godine do 30. travnja 2016. godine.

 

 

Ukoliko izabrani natjecatelj ne sklopi ugovor najkasnije drugi dan od dana provođenja licitacije, smatrat će se da je odustao od zakupa te će Povjerenstvo ponuditi sklapanje ugovora, uz unaprijed navedene uvjete, sljedećem natjecatelju prema visini ponuđene mjesečne zakupnine i tako redom dok se ne sklopi ugovor pod uvjetom iz točke II. ove Odluke.

 

Natjecatelju koji je dao polog, a odustao od sklapanja ugovora iz neopravdanog razloga, polog se ne vraća.

 

U slučaju da niti jedan natjecatelj ne sklopi ugovor o zakupu, klupa se naknadno može izdati u zakup neposrednom pogodbom.

 

 

IV.

Za dodatne informacije i uvid u raspored prodajnih mjesta zainteresirani se mogu obratiti osobno u Upravu Tržnice d.o.o. OsijekKomercijalna služba ili na telefon 031/213-331.

 

 

Osijek 26.11.2015.                                                                                                                                                         Tržnica d.o.o Osijek

 

ZAKUP PRODAJNIH MJESTA

Na temelju članka 11. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga, Nadzorni odbor

TRŽNICE d.o.o. Osijek, na sjednici održanoj dana 30. listopada 2015. godine, jednoglasno

je donio sljedeću

 

O D L U K U

O NAČINU IZDAVANJA U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA

ZA SEZONSKU PRODAJU BOŽIĆNIH DRVACA

 

 1. Prodajna mjesta za prodaju božićnih drvaca izdat će se u zakup na vrijeme od 14. do 24. prosinca 2015. godine, prikupljanjem pisanih ponuda, na lokacijama i po početnim cijenama zakupnine kako slijedi:

- tržnica Gornji grad (8 mjestaraspored u prilogu) 3.000,00 kn + PDV

- tržnica Donji grad (1 mjesto) 2.000,00 kn +PDV

- tržnica Retfala (1 mjesto) 1.000,00 kn +PDV

- prostor u Ul.K.Petra Svačića (1 mjesto) 1.000,00 kn + PDV

- prostor Bosutsko naselje (1 mjesto) 1.000,00 kn + PDV

- prostor Retfala (1 mjesto) 1.000,00 kn + PDV

 

 1. Zainteresirani ponuditelji dužni su svoje ponude dostaviti najkasnije do 4. prosinca 2015. godine do 9,00 sati u zatvorenim omotnicama s naznakom "ponuda na natječaj za zakup prodajnog mjesta za prodaju božićnih drvaca - ne otvaraj " i brojčanu oznaku mjesta za koje se ponuda dostavlja.

Prilog ponudi mora biti:

- za fizičke osobe - rješenje o upisu u Registar proizvođača božićnih drvaca

- za pravne osobe- rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini početne cijene

 

3. Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju korisnici s neizmirenim dugovanjima prema

Tržnici d.o.o. Osijek.

 

 1. Javno otvaranje ponuda obavit će se u dvorani za sastanke Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, dana 4. prosinca 2015. godine s početkom u 10,00 sati.

Ukoliko neko od prodajnih mjesta ne bude izdano u zakup na naprijed navedeni način

moguće ga je izdati naknadno neposrednom pogodbom po početnoj cijeni.

Natjecatelji čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužni su istog dana uplatiti

razliku između uplaćene jamčevine i izlicitiranog iznosa zakupa te dodatni polog u visini od

1.000,00 kn za pokriće troškova čišćenja prodajnog mjesta, ukoliko to zakupnik sam ne učini.

U slučaju izostanka uplate i potpisa ugovora, smatrat će se da je natjecatelj odustao, bez

prava na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne ostvare pravo na zakup prodajnog mjesta uplaćena jamčevina se

vraća.

Zakupnicima koji nakon isteka važenja ugovora predaju zakupljeno mjesto u potpunosti

očišćeno, polog se vraća, u protivnom će biti zadržan i njime će se platiti odvoz i zbrinjavanje

otpada.

 

 

 

5. Imenuje se Povjerenstvo za provođenje licitacije u sastavu:

- Jakov Lovrinčević, predsjednik

- Neđo Nikolov, član

- Milodrag Opačak, član

- Dragan Ljulj, zamjenik člana

 

6. Ova Odluka objavit će se isticanjem na oglasnim pločama i na internetskim stranicama Društva (www.trznica.hr) na tržnom prostoru.

 

7. Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na telefon 031/213-331, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u Službi komercijale i naplate u sjedištu Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5.

 

 

 

Ur.broj:462/15

Osijek, 30.10.2015. Predsjednik NO

mr.sc. Drago Šerić

 

Poslovni prostori

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11 i 64/15), članka 17. do 19. Odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka o davanju u zakup poslovnih  prostora kojima gospodari i upravlja  Grad Osijek (“Službeni glasnik Grada Osijeka” br. 12/11 i 7/14) te članka 5. do 7. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnica d.o.o. Osijek - Povjerenstvo za provođenje natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača objavljuje

 

O B A V I J E S T

o raspisivanju javnog natječaja

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

I.  Izdaju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina poslovni prostori koji se nalaze u poslovnoj zgradi  tržnice u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5ª i  to:

___________________________________________________________________

 BROJ                       POVRŠINA                        DJELATNOST                          POČETNA CIJENA

LOKALA                                                                                                      MJESEČNE ZAKUPNINE / kn

    9                    26,00 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                      (osim ugostiteljstva)                               4.044,56

   21                   17,55 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                        (osim ugostiteljstva)                             1.905,67

   23                   17,55 m2       trgovina na malo prehrambenim

                                                 proizvodima                                                 1.905,67    

    7                           1 box                      hladnjača                                         875,06

    8                           1 box                      hladnjača                                         875,06

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA: Na iskazane cijene obračunava se PDV.

Početna cijena mjesečne zakupnine veže se uz protuvrrijednost EUR-a obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora i prati kretanje tecaja.

 

II.   Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete .

         Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema TRŽNICI d.o.o iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.

        Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

        Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

-       za koje iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

-       koji su već stekli pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koji to pravo nisu realizirali iz neopravdanih razloga,

-       s kojim je Tržnica d.o.o. u sporu u svezi s korištenjem poslovnog prostora,

-       pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze,

-        fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze.

    

III.  Ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 20. studenog 2015. godine, u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  - NE OTVARATI”preporučenom poštanskom pošiljkom ili u prijemnom uredu Društva.

        Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu odnosno naziv pravne osobe i adresu njenog sjedišta.

        Ponuda mora sadržavati ponuđeni mjesečni iznos zakupnine  izražen u  kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude; oznaku poslovnog prostora (broj lokala) te opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

- original ili presliku dokaza o uplaćenoj jamčevini;

- presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je natjecatelj fizička

   osoba odnosno original ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući

   registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba;

- BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana

- dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke IV. ove Obavijesti

 

          Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu u zasebnoj omotnici te uplatiti jamčevinu. 

          Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

 

IV.   Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

-       Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)

samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

-     Potvrdu Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih  poslova za

      dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

           Za osobe iz prethodnog stvaka utvrđuje se kao natječajni uvjet uz ponudu priložiti i uvjerenje Republičkog fonda MIORH da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

          Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju kao fizičke osobe i ako to pravo do sada nisu ostvarivali.

           Navedenim osobama koje su nazočne u postupku otvaranja ponuda bit će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da te osobe nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju ili nisu bile nazočne otvaranju ponuda, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

 

V.     U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos.

         U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

       Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem.

       Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku.

 

         

VI.    Svaki ponuditelj obavezen je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine, s PDV-om, na račun broj IBAN1523600001102301892, poziv na broj: OIB natjecatelja,   u svrhu “jamčevina za sudjelovanje u natječaju za  zakup poslovnog prostora”.

           Jamčevina mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

VII.   Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine, u svrhu NOVČANOG DEPOZITA ZA OSIGURANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE na račun zakupodavca, naveden u točki VI. ove Obavijesti.

         Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj je obvezan prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

         U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnih stavaka, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VIII.   Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, dana  23. studenog 2015. godine, s početkom u 11,00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni javnom otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika koji mora predati punomoć za zastupanje. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba zastupana po punomoćnika, takva punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

 

IX.    Odluku  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Društva, a bit će pisanim putem dostavljena svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

           Na odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka, koju podnosi Nadzornom odboru Društva.

           Direktor Društva zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, a ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te nema pravo na povrat jamčevine.

            Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, obvezna je u roku 15 dana od dana prijema odluke o izboru, Povjerenstvu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjetaza obavljanje djelatnosti - rješenje o upisu u obrtni registar ili registar trgovačkog suda, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu. 

            U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine.

            Natječaj se neće ponavljati u slučaju kad netko od ponuditelja odustane od svoje ponude prije postupka otvaranja ponuda, uz pravo povrata jamčevine.

 

X.         Izabrani ponuditelj uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je

dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

             Izabrani ponuditelj je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa na temelju izmjene Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnice d.o.o.

 

XI.      Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed do 15. dana u  mjesecu za tekući mjesec i režijske troškove po ispostavljenim računima.

              Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup.

    

XII.      Daljnje informacije mogu se dobiti u Službi komercijale - osobno ili na telefon 031-213-331, a razgledanje prostora je moguće u roku za predaju ponuda uz prethodnu najavu u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

 

 

 Osijek, 10. studeni 2015.                                                                 Tržnica d.o.o.

                       

Više članaka...

Stranica 1 od 12

Početak
«
1