Tržnica d.o.o. Osijek

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za izdavanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11), članka 17. do 19. Odluke Gradskog vijeća Grada Osijeka o davanju u zakup poslovnih  prostora kojima gospodari i upravlja  Grad Osijek (“Službeni glasnik Grada Osijeka” br. 12/11) te članka 5. do 7. Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnica d.o.o. Osijek -Povjerenstvo za provođenje natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača objavljuje

 

O B A V I J E S T

o raspisivanju javnog natječaja

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

 

I.  Izdaju se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina poslovni prostori koji se nalaze u poslovnoj zgradi  tržnice u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5ª i  to:

___________________________________________________________________

 BROJ                       POVRŠINA                        DJELATNOST                          POČETNA CIJENA

LOKALA                                                                                                      MJESEČNE ZAKUPNINE / kn

 

   10                    26,60 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                       (osim ugostiteljstva)                               4.137,90 

   21                   17,55 m2       trgovina na malo ili tihi obrt

                                                        (osim ugostiteljstva)                              2.722,39

   23                   17,55 m2       trgovina na malo prehrambenim

                                                 proizvodima                                                 2.722,39    

    7                           1 box                      hladnjača                                         875,06

    8                           1 box                      hladnjača                                         875,06

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOMENA: Na iskazane cijene obračunava se PDV.

Početna cijena mjesečne zakupnine veže se uz protuvrrijednost EUR-a obračunata prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ugovora i prati kretanje tecaja.

 

II.   Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije koje ispunjavaju sve natječajne uvjete .

         Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje imaju neizmirena dugovanja prema TRŽNICI d.o.o iz ranijih ili važećih ugovornih odnosa.

        Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivima.

        Neće se razmatrati ponude ponuditelja:

-       za koje iz priloženih dokaza o bonitetu ili solventnosti utvrđeno da im je račun u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

-       koji su već stekli pravo zakupa za poslovni prostor koji je predmet natječaja, a koji to pravo nisu realizirali iz neopravdanih razloga,

-       s kojim je Tržnica d.o.o. u sporu u svezi s korištenjem poslovnog prostora,

-       pravne osobe u kojoj je osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba, fizička osoba koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze,

-        fizičke osobe koja je bila osnivač, vlasnik ili odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je bila zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Tržnice d.o.o. a nije uredno ispunjavala ugovorne obveze.

    

III.  Ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 4. svibnja 2015. godine, u zatvorenim omotnicama s naznakom “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  - NE OTVARATI”preporučenom poštanskom pošiljkom ili u prijemnom uredu Društva.

        Ponuditelji trebaju na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu odnosno naziv pravne osobe i adresu njenog sjedišta.

        Ponuda mora sadržavati ponuđeni mjesečni iznos zakupnine  izraženkunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude; oznaku poslovnog prostora (broj lokala) te opis djelatnosti koju natjecatelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru.

Uz ponudu je potrebno priložiti:

- original ili presliku dokaza o uplaćenoj jamčevini;

- presliku osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole ukoliko je natjecatelj fizička

   osoba odnosno original ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući

   registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba;

- BON 2 ili SOL-2 za pravne osobe ne stariji od 30 dana

- dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke IV. ove Obavijesti

 

          Ako se natjecatelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je poslovni prostor potrebno dati odvojenu ponudu u zasebnoj omotnici te uplatiti jamčevinu.

 

           Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja sadrži najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

 

IV.   Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, dužni su uz ponudu priložiti važeće:

-       Uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)

samouprave za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

-     Potvrdu Ministarstva obrane RH odnosno Ministarstva unutarnjih  poslova za

      dragovoljce i ostale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

           Za osobe iz prethodnog stvaka utvrđuje se kao natječajni uvjet uz ponudu priložiti i uvjerenje Republičkog fonda MIORH da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

          Osobe navedene u stavku 1. ove točke mogu uz ispunjenje navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju kao fizičke osobe i ako to pravo do sada nisu ostvarivali.

           Navedenim osobama koje su nazočne u postupku otvaranja ponuda bit će omogućeno da zapisničkim putem ostvare svoje prvenstveno pravo i udovolje najpovoljnijoj ponudi na natječaju. U slučaju da te osobe nisu mogle odmah prihvatiti najpovoljniju ponudu na natječaju ili nisu bile nazočne otvaranju ponuda, bit će im pisanim putem omogućeno da ostvare svoje prvenstveno pravo u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

 

V.     U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor pristigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda, s istim najvišim ponuđenim iznosom zakupnine te da među tim ponuditeljima nema onih s pravom prvenstva, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos.

         U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga.

       Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak postupka pisanim nadmetanjem.

       Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos zakupnine, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku.

 

         

VI.    Svaki ponuditelj obavezen je prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u visini početne cijene mjesečne zakupnine, s PDV-om, na žiro-račun broj IBAN1523600001102301892, poziv na broj: OIB natjecatelja,   u svrhu “jamčevina za sudjelovanje u natječaju za  zakup poslovnog prostora”.

           Jamčevina mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

Jamčevine koje su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se nakon završetka natječaja, a najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

VII.   Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj je obvezan uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine, u svrhu NOVČANOG DEPOZITA ZA OSIGURANJE PLAĆANJA ZAKUPNINE na žiro-račun zakupodavca, naveden u točki VI. ove Obavijesti.

         Osim novčanog depozita, najpovoljniji ponuditelj je obvezan prije potpisa ugovora o zakupu, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, dostaviti zakupodavcu bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja pokriva godišnji iznos ugovorene zakupnine.

         U slučaju neispunjenja obveze iz prethodnih stavaka, smatrat će se da je najpovoljniji ponuditelj odustao od potpisa ugovora o zakupu te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VIII.   Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Tržnice d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, dana  5. svibnja 2015. godine, s početkom u 11,00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni javnom otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika koji mora predati punomoć za zastupanje. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba zastupana po punomoćnika, takva punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

 

IX.    Odluku  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi direktor Društva, a bit će pisanim putem dostavljena svim ponuditeljima najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

           Na odluku o odabiru nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka, koju podnosi Nadzornom odboru Društva.

           Direktor Društva zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti odluke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, a ukoliko to ne učini bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te nema pravo na povrat jamčevine.

            Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, obvezna je u roku 15 dana od dana prijema odluke o izboru, Povjerenstvu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjetaza obavljanje djelatnosti - rješenje o upisu u obrtni registar ili registar trgovačkog suda, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu. 

            U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine.

            Natječaj se neće ponavljati u slučaju kad netko od ponuditelja odustane od svoje ponude prije postupka otvaranja ponuda, uz pravo povrata jamčevine.

 

X.         Izabrani ponuditelj uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je

dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

             Izabrani ponuditelj je u obvezi prihvatiti izmjenu zakupnine koja može uslijediti tijekom trajanja zakupa na temelju izmjene Pravilnika o cijenama i uvjetima pružanja usluga Tržnice d.o.o.

 

XI.      Zakupnik je obvezan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed do 15. dana u  mjesecu za tekući mjesec i režijske troškove po ispostavljenim računima.

              Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup.

    

XII.      Daljnje informacije mogu se dobiti u Službi komercijale - osobno ili na telefon 031-213-331, a razgledanje prostora je moguće u roku za predaju ponuda uz prethodnu najavu u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.

 

 

 Osijek, 23. travnja 2015.                                                                 Tržnica d.o.o.

                        

Odluka o odabiru

Naziv naručitelja: Tržnica d.o.o.

Sjedište: Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5

Matični broj: 3013634

OIB: 30696088490

Ur. broj: 154-2/15

Datum: 2.4.2015.

 

Naručitelj Tržnica d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi i članka 12. Uputa za nabavu robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti i objavljenog javnog poziva za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a, ev. broj: 01/2015/BV, dana 2. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU

 

1. Kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda:

PODATCI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA

 

Naziv

Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek

Sjedište

Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12

Cijena ponude (u kn bez PDV-a)

194.000,00 kn

Ukupna cijena ponude (uključuje PDV)

242.500,00 kn

2. Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kuna

3. Razlozi odabira ponuditelja iz točke 1. ove Odluke su: najniža cijena

4. Predmet nabave (grupe ili dijelovi), broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:

1. Predmet nabave

Izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a

2. Broj zaprimljenih ponuda

1 (jedna)

3. Naziv ponuditelja

1.  Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, Osijek

OIB 66736059461

5. Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba.

Žalba se dostavlja u pisanom obliku odgovornoj osobi Naručitelja- direktoru, na adresu:

Trg Ljudevita Gaja 5, 31000 Osijek.

Rok za izjavljivanje žalbe je tri dana od dana objave na internetskoj stranici Naručitelja.

http://www.trznica.hr/images/stories/javna_nabava/odluka%20o%20odabiru2.4.2015.pdf_

                                                                           (potpis odgovorne osobe naručitelja i pečat)

Dostaviti:

 1. Ponuditelju
 2. Pismohrani, ovdje

OBAVIJEST

B A V I J E S T

KORISNICIMA PARKIRALIŠTA NA TRŽNICI GORNJI GRAD

 

od utorka, 7. travnja 2015. godine, na dijelu parkirališta (između „sudskog prolaza“ i Sveučilišta), započinju radovi na rekonstrukciji te će parkiralište do daljnjeg biti izvan upotrebe.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

                                                                                                                                                 TRŽNICA d.o.o.

Poziv za dostavu ponuda

Naručitelj Tržnica d.o.o. Osijek pokrenula je postupak nabave usluga izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projektaza ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A, a za koju sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjenu vrijednost do 200.000,00 bez PDV-a .

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude  sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

 

 

I.              PREDMET NABAVE

 

1.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je  izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projektaza ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A.

Opis predmeta nabave:

-       nacrti (arhitektonski, strojarski, elektroinstalaterski, vodovod, kanalizacija, bravarski i dr.)

-       projektantski troškovnik koji obuhvaća sve radove

-       natječajna dokumentacija

 

1.2.     Količina predmeta nabave: Komplet projektne dokumentacije

 

1.3.     Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): 200.000,00 kuna

 

 

II.            UVJETI NABAVE:

 

2.1. Način izvršenja: ugovor; jednokratno.

 

2.2.   Rok izvođenja radova: 60 radnih dana po potpisu ugovora uz dostavu sve popratne dokumentacije.

 

2.3.  Mjesto izvođenja radova: TržnicaPoslovna zgrada i nadstrešnica na lokaciji u  Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a

 

2.4.  Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja ponude

 

2.5. Odredbe o cijeni ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDVom. Cijena Ponude iskazuje se u kunama.

 

2.6. Rok način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od

dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost„Narodne novine“ broj: 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

 

2.7. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

 

2.8. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Tržnica d.o.o. Osijek ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1.    AGENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC - RODA d.o.o. za  gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, Antunovac, Braće Radića 4, OIB 96058196229

2.    VMK j.d.o.o za ugostiteljstvo,trgovinu i usluge, Osijek, Ulica breza 3 ,

OIB 98408482439

 

2.9. Ostali bitni uvjeti za izvršenje ugovora:

Ponuditelj se obvezuje na dan potpisa Ugovora dostaviti zadužnicu na iznos od 10% ugovorene vrijednosti s uključenim PDV-om potvrđenu kod javnog bilježnika na ime osiguranja urednog ispunjenja preuzetih obveza od strane Ponuditelja. U slučaju povrede ugovornih obveza Naručitelj će dostaviti zadužnicu na naplatu.

2.9.1. Gospodarski subjekt treba ispunjavati sljedeće uvjete:

Zaposleno minimalno:

a) jednog ovlaštenog inženjera arhitekture

b) jednog ovlaštenog inženjera elektrotehnike

c) jednog ovlaštenog inženjera strojarstva

Napomena: za svakog ovlaštenog inženjera potrebno je rješenje o upisu istog u odgovarajuću komoru.

Gospodarski subjekt mora priložiti ovlaštenje za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranja zgrada kategorije: CAGES (ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja).

Gospodarski subjekt treba priložiti Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu kojim dokazuje ostvarenje vlastitih prihoda od prodaje usluga u iznosu minimalno 7.000.000,00 kuna.

III.           ODREDBE O PONUDI

 

3.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude

 

 1. Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
 2. U cijelosti popunjen Ponudbeni list
 3. Troškovnik popunjen sukladno traženom u Pozivu za dostavu ponuda
 4. Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar
 5. Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost iz točke 2.9.1.

 

 

3.2.  Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u cjelinu  s jamstvenikom na poleđini).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponude se predaju u izvorniku u pisanom obliku.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

3.3.  Način dostave ponude

 

Ponuditelj dostavlja ponudu u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja:

TRŽNICA d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, 31000 Osijek s naznakom  ˝NE OTVARAJPonuda za izraduprojektne dokumentacije (glavnog  i izvedbenog projekta) za ishođenje građevinske dozvole zarekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A, Ev.br. 01/2015/BV,te nazivom i adresom ponuditelja.

3.4.  Jezik i pismo ponude:

 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

3.5. Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave poziva za dostavu ponude, do1. travnja 2015. godine, bez obzira na način dostave

 

3.6.  Rok i mjesto otvaranja ponude:

 

Otvaranje ponuda je dana 2. travnja 2015. godine u 11,00 sati u prostorijama Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

3.7.  Služba i osoba zadužena za kontakt

 

Tržnica d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, Služba razvoja i održavanja, gospodin Anton Raffing., tel. 031/213-328, fax: 031/213-327, mob. 098/252-985, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

3.8.   Odluka o odabiru ponude i/ili poništenju postupka nabave 

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će objaviti na internetskim stranicama Naručitelja. Objava ima učinak dostave Odluke.

 

 

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne

odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema

ponuditeljima.

 

 

IV.          PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

Prilog I.  obrazac Ponudbenog lista

 

Prilog II  Energetskoekonomska studija s idejnim arhitektonskim

               rješenjem u elektronskom obliku

 

 

 

 

           D i r e k t o r

Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

 

 

Prilog I.

PONUDBENI LIST

 

TRŽNICA d.o.o.

31 000 OSIJEK

Trg Ljudevita Gaja 5

 

Predmet nabave:

Izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A

 

Evidencijski broj nabave: 01/2015/BV

 

 

 

PODACI O PONUDITELJU

 

Naziv ponuditelja: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sjedište ponuditelja: ___________________________________________________________________

 

Adresa ponuditelja:

___________________________________________________________________

 

OIB: _______________________________________________________________

 

Broj računa (IBAN): ___________________________________________________

 

Naziv poslovne banke: _________________________________________________

 

Navod o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a:     DA            NE        (zaokružiti)

 

Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________

 

Adresa e-pošte: ______________________________________________________

 

Kontakt osoba ponuditelja: ______________________________________________

 

Broj telefona/mobitela: _________________________________________________

 

Broj telefaksa: ________________________________________________________

 

 

 

Cijena ponude bez PDV-a: ____________________________________________

 

Iznos PDV-a:_______________________________________________________

(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)

 

Cijena ponude s PDV-om:____________________________________________

(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)

 

 

Rok valjanosti ponude:______________________________________________

 

 

________________________________

 

        (potpis ponuditelja)

 

 

U ________________________ 2015. god.

 

Prilog u pdf-u:

 

Energetsko ekonomska studija Trznica Osijek


Nacrti tlocrta Trznica Osijek


Nacrti procelja Trznica Osijek


Nacrti presjeci Trznica Osijek

Poziv za dostavu ponuda

Naručitelj Tržnica d.o.o. Osijek pokrenula je postupak nabave usluga izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projektaza ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A, a za koju sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjenu vrijednost do 200.000,00 bez PDV-a .

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude  sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

 

 

I.              PREDMET NABAVE

 

1.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je  izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta)  za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A.

Opis predmeta nabave:

-       nacrti (arhitektonski, strojarski, elektroinstalaterski, vodovod, kanalizacija, bravarski i dr.)

-       projektantski troškovnik koji obuhvaća sve radove

-       natječajna dokumentacija

 

1.2.     Količina predmeta nabave: Komplet projektne dokumentacije

 

1.3.     Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): 200.000,00 kuna

 

 

II.            UVJETI NABAVE:

 

2.1. Način izvršenja: ugovor; jednokratno.

 

2.2.   Rok izvođenja radova: 60 radnih dana po potpisu ugovora uz dostavu sve popratne dokumentacije.

 

2.3.  Mjesto izvođenja radova: Tržnica – Poslovna zgrada i nadstrešnica na lokaciji u  Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5a

 

2.4.  Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja ponude

 

2.5. Odredbe o cijeni ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijena ponude mora biti iskazana na način da se iskazuje cijena ponude bez PDV-a, posebno se iskazuje iznos PDV-a i ukupna cijena ponude s PDVom. Cijena Ponude iskazuje se u kunama.

 

2.6. Rok način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od

dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – „Narodne novine“ broj: 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

 

2.7. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

 

2.8. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Tržnica d.o.o. Osijek ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

1.    AGENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC - RODA d.o.o. za  gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, Antunovac, Braće Radića 4, OIB 96058196229

2.    VMK j.d.o.o za ugostiteljstvo,trgovinu i usluge, Osijek, Ulica breza 3 ,

OIB 98408482439

 

2.9. Ostali bitni uvjeti za izvršenje ugovora:

Ponuditelj se obvezuje na dan potpisa Ugovora dostaviti zadužnicu na iznos od 10% ugovorene vrijednosti s uključenim PDV-om potvrđenu kod javnog bilježnika na ime osiguranja urednog ispunjenja preuzetih obveza od strane Ponuditelja. U slučaju povrede ugovornih obveza Naručitelj će dostaviti zadužnicu na naplatu.

2.9.1. Gospodarski subjekt treba ispunjavati sljedeće uvjete:

Zaposleno minimalno:

a) jednog ovlaštenog inženjera arhitekture

b) jednog ovlaštenog inženjera elektrotehnike

c) jednog ovlaštenog inženjera strojarstva

Napomena: za svakog ovlaštenog inženjera potrebno je rješenje o upisu istog u odgovarajuću komoru.

Gospodarski subjekt mora priložiti ovlaštenje za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranja zgrada kategorije: CAGES (ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja).

Gospodarski subjekt treba priložiti Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu kojim dokazuje ostvarenje vlastitih prihoda od prodaje usluga u iznosu minimalno 7.000.000,00 kuna.

III.           ODREDBE O PONUDI

 

3.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude

 

 1. Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude). Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj je obvezan u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
 2. U cijelosti popunjen Ponudbeni list
 3. Troškovnik popunjen sukladno traženom u Pozivu za dostavu ponuda
 4. Rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar
 5. Dokumenti kojima se dokazuje sposobnost iz točke 2.9.1.

 

 

3.2.  Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Pri izradi ponude, ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva za dostavu ponuda.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. uvezivanjem u cjelinu  s jamstvenikom na poleđini).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.

Ponude se predaju u izvorniku u pisanom obliku.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

 

3.3.  Način dostave ponude

 

Ponuditelj dostavlja ponudu u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja:

TRŽNICA d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, 31000 Osijek s naznakom  ˝NE OTVARAJ – Ponuda za izraduprojektne dokumentacije (glavnog  i izvedbenog projekta) za ishođenje građevinske dozvole zarekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A, Ev.br. 01/2015/BV,te nazivom i adresom ponuditelja.

3.4.  Jezik i pismo ponude:

 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

3.5. Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave poziva za dostavu ponude, do1. travnja 2015. godine, bez obzira na način dostave. 

 

3.6.  Rok i mjesto otvaranja ponude:

 

Otvaranje ponuda je dana 2. travnja 2015. godine u 11,00 sati u prostorijama Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

3.7.  Služba i osoba zadužena za kontakt

 

Tržnica d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5, Služba razvoja i održavanja, gospodin Anton Raff,  ing., tel. 031/213-328, fax: 031/213-327, mob. 098/252-985, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

3.8.   Odluka o odabiru ponude i/ili poništenju postupka nabave 

 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će objaviti na internetskim stranicama Naručitelja. Objava ima učinak dostave Odluke.

 

 

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne

odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema

ponuditeljima.

 

 

IV.          PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

Prilog I.  obrazac Ponudbenog lista

 

Prilog II  Energetsko – ekonomska studija s idejnim arhitektonskim

               rješenjem u elektronskom obliku

 

 

 

 

           D i r e k t o r

Mr.sc. Ante Šimić, dipl.iur.

 

 

Prilog I.

PONUDBENI LIST

 

TRŽNICA d.o.o.

31 000 OSIJEK

Trg Ljudevita Gaja 5

 

Predmet nabave:

Izrada projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne zgrade i nadstrešnice radi poboljšanja energetske učinkovitosti i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na lokaciji u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5A

 

Evidencijski broj nabave: 01/2015/BV

 

 

 

PODACI O PONUDITELJU

 

Naziv ponuditelja: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sjedište ponuditelja: ___________________________________________________________________

 

Adresa ponuditelja:

___________________________________________________________________

 

OIB: _______________________________________________________________

 

Broj računa (IBAN): ___________________________________________________

 

Naziv poslovne banke: _________________________________________________

 

Navod o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a:     DA            NE        (zaokružiti)

 

Adresa za dostavu pošte: _______________________________________________

 

Adresa e-pošte: ______________________________________________________

 

Kontakt osoba ponuditelja: ______________________________________________

 

Broj telefona/mobitela: _________________________________________________

 

Broj telefaksa: ________________________________________________________

 

 

 

Cijena ponude bez PDV-a: ____________________________________________

 

Iznos PDV-a:_______________________________________________________

(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)

 

Cijena ponude s PDV-om:____________________________________________

(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)

 

 

Rok valjanosti ponude:______________________________________________

 

 

________________________________

 

        (potpis ponuditelja)

 

 

U ________________________ 2015. god.

 

Prilog u pdf-u:

 

Energetsko ekonomska studija Trznica Osijek


Nacrti tlocrta Trznica Osijek


Nacrti procelja Trznica Osijek


Nacrti presjeci Trznica Osijek

Više članaka...

Stranica 1 od 9

Početak
«
1

Sajam automobila